eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu "Posiłek w szkole i domu" z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu "Posiłek w szkole i domu" z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002711188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 32D

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 672 23 41

1.5.8.) Numer faksu: 23 672 23 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@mopsciechanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsciechanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu "Posiłek w szkole i domu" z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-859b9e22-6efe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00426773/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spelniających kryteria Rządowego Programu "Posiłek w szkole i domu" z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-859b9e22-6efe-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne
2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami są:
1) Aleksandra Serewicz - 23 672 23 41 wew. 32
2) Dominika Zegadło - 23 672 23 41 wew. 32
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-859b9e22-6efe-11ed-abdb-a69c1593877c
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy Zamówienia. (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-859b9e22-6efe-11ed-abdb-a69c1593877c
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji’). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowanie się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wypełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów tel. (23) 672 20 91, fax. 672 20 91 (wew.16) NIP 5661086426, REGON 002711188;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie możliwy jest pod nr tel. 725 875 004, adres e-mail: ankarodo@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia o numerze ZP.2310.1.2022 pn.: „Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2310.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.”:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty z Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydawania ok. 130 posiłków jednodaniowych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie decyzja administracyjną przyzna tę formę pomocy w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.
3. Wydawanie posiłków będzie się odbywało w dni robocze w lokalu Wykonawcy na terenie Ciechanowa w godzinach od 9.00 do 11.00, posiłki nie mogą być wydawane wstecz – za dni poprzednie, ani z wyprzedzeniem – za dni następne.
4. Gorący posiłek jednodaniowy składał się będzie z 0,5l zupy, 300g chleba oraz wkładki mięsnej tj. 150-200g np. pasztetowej, kaszanki, salcesonu, kiełbasy lub posiłek w postaci np. bigosu, pierogów w ilości 400g.
5. Posiłki przygotowywane będą na bazie własnych produktów. Do przygotowywania posiłków nie mogą być wykorzystane produkty nieświeże, złej jakości oraz produkty wysoko przetworzone (np. zupy w proszku).
6. Wydawane posiłki nie mogą być przygotowywane wcześniej niż w dniu ich wydania, muszą być świeże, dobrej jakości, posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę (temperatura zupy nie może być niższa niż 85°C
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków, zawierającej informacje o liczbie wydanych posiłków w ciągu danego miesiąca wraz z czytelnym podpisem osoby korzystającej z posiłku.
8. Przewiduje się, iż minimalny zakres usług będzie obejmował w skali jednego dnia przygotowanie i wydanie ok. 130 posiłków. Ze względu na specyfikę zamówienia faktyczna liczba wydanych posiłków może ulec zmianie, tj.±15%
9. Ogólna ilość zakupionych posiłków uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy.
10. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, według wymogów sztuki kulinarnej i wymogów sanitarnych zgodnie z Ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 poz. 2132), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP
11. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 3 zamówień na wykonanie usług polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie,
12. Miejsce wydawania posiłków musi znajdować się na terenie miasta Ciechanów, w lokalu usytuowanym w odległości nie większej niż 1,5 km od centrum miasta.
13. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe (miejsca siedzące przy stole) umożliwiające spożycie posiłku w tym samym czasie dla minimum 30 osób.
14. Miejsce wydawania posiłków musi posiadać spełniać wymogi sanitarno-higieniczne i być dopuszczony przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażony w WC i umywalkę (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępne bezpłatnie dla klientów MOPS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na wykona zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią bazą lokalową umożliwiająca wykonanie zamówienia tj. (własną lub wynajmowaną) na terenie miasta w obrębie 1,5km od centrum) Ciechanowa odpowiednio dostosowaną, spełniającą wymogi sanitarno-higeniczne dopuszczoną przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażoną w WC i umywalkę (wyposażoną w podstawowe środki sanitarne) dostępną bezpłatnie dla klientów MOPS.
2. b) Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 3 zamówień na wykonanie usług polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP- Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 12 do SWZ
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania lokalem umożliwiającym wykonanie zamówienia Wykonawca przedłoży tytuł prawny do dysponowania lokalem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zwierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia będące załącznikiem nr 3 do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop ("przeciagnij" i "upuść") służące do dodawani plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.