eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Sprzątanie obiektu Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie obiektu Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdyńskie Centrum Filmowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386910131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Grunwaldzki 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-372

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.marcinkowski@festiwalgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcf.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie obiektu Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c080c6-70c8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00467058/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie obiektu Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32c080c6-70c8-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, ofertę oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu; spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp), składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp).
8. Komunikacja w Postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w Postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w Postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.marcinkowski@festiwalgdynia.pl(nie dotyczy składania ofert).
14. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy zakupowej uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym poprzez Platformę zakupową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.marcinkowski@festiwalgdynia.pl, pod rygorem utraty prawa powoływania się na konsekwencje awarii lub błędów lub niedostępności Platformy zakupowej w toku niniejszego Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwanego dalej RODO, informuje się że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Filmowe w Gdynie przy Placu Grunwaldzkim 2.
2. Inspektorem ochrony danych jest Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022. 1710 tj. z późń. zm), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/GCF/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektu Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2.
2. Przedmiotowa usługa polegać będzie między innymi na:
a) odkurzaniu, zamiataniu i myciu podłóg, w tym maszynowo oraz konserwacji ich powierzchni,
b) odkurzaniu wykładzin oraz usuwaniu powstałych na nich plam,
c) utrzymaniu czystości na klatkach schodowych oraz w ciągach komunikacyjnych,
d) sprzątaniu i utrzymaniu higieny toalet,
e) myciu wind z zewnątrz oraz utrzymanie czystości wewnątrz kabin,
f) myciu szklanych elementów ścian, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych,
g) utrzymaniu w czystości wyposażenia obiektu GCF, w tym foteli, elementów scenografii, opraw oświetleniowych,
h) myciu i konserwacji sceny w Sali kinowej „Warszawa”,
i) odkurzaniu pomieszczeń Forum Studenckiego,
j) zamiataniu i myciu galerii GFC
k) zbieraniu i segregacji śmieci i odpadów,
l) opróżnianiu śmietników wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z ich myciem,
m) bieżącym uzupełnianiu papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w toaletach,
n) zamiataniu, myciu w tym maszynowo patio zewnętrznego wraz ze schodami,
o) okresowym czyszczeniu wycieraczek przed wejściem do GFC, myciu i dezynfekcji śmietnika (posadzki) na parkingu podziemnym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób jego wykonania w tym częstotliwość wykonywania poszczególnych jego elementów oraz obowiązki wykonawcy zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – tabela i opis) oraz załączniku nr 2 do SWZ (Projekt umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie ofertę do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
a. oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,
b. z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
c. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
e. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie oferty, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poniższego kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
a. Warunek Zamawiającego - w postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który wykaże, iż wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości minimum 150 000 zł brutto każda, świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - (wykaz taki zawiera zał. nr 6 do SWZ).
b. Warunek zamawiającego – w postępowaniu o udzielenie zamówienia może brać udział Wykonawca, który zapewni realizację przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające co najmniej 6-cio miesięczny okres zatrudnienia na stanowisku osoby sprzątającej, z czego co najmniej przez okres 2 miesięcy u składającego ofertę Wykonawcy lub, który do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje osoby zatrudnione w podmiocie świadczącym usługę sprzątania na rzecz Zamawiającego, oddelegowane do sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w celu realizacji poprzednio obowiązującej Umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych (umowa z 12 lutego 2021 roku), które przedmiotową usługę sprzątania na rzecz Zamawiającego świadczyły co najmniej przez okres 2 miesięcy co ma odzwierciedlenie w posiadanych przez Zamawiającego dokumentach dotyczących realizacji tej usługi oraz, które zostały przeszkolone w zakresie BHP, ppoż.
c. Warunek Zamawiającego – z uwagi na fakt, iż osoby, które wykonywać będą wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w całości tj. w pełnym wymiarze godzinowym wykonywany był przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 95 ust. 1 Pzp). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by usługa sprzątania będąca przedmiotem zamówienia była świadczona w pełnym wymiarze godzinowym przez pracowników Wykonawcy, w ramach ich obowiązków wynikających z Umowy o pracę. Roboczogodziny wypracowane w trakcie świadczenia przedmiotu zamówienia nie mogą być świadczone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub jakiegokolwiek stosunku nie będącego stosunkiem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 2 usług odpowiadających co do rodzaju usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, każda o wartości minimum 150 000. zł brutto, świadczonych nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - (wykaz taki zawiera zał. nr 6 do SWZ).
b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o:
 okresie zatrudnienia na stanowisku osoby sprzątającej lub koordynatora usługi (liczba miesięcy nie mniejsza niż 6 w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób),
 okresie zatrudnienia u wykonawcy, który złożył ofertę (liczba miesięcy nie mniejsza niż 2 w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób),
 podstawie dysponowania wszystkimi wskazanymi osobami przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wszystkie wskazane osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia). Wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA: jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNIE
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
19. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
20. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
21. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
23. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
24. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi będące przedmiotem umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
25. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
26. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
a. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
b. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu Umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c. w przypadku zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 118 Pzp - będzie udostępniał niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej - zgodnie z art. 118 - polegać będzie Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia a także, że będzie uczestniczył w realizacji zamówienia w tym zakresie, oraz przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia do wskazane w SWZ.
d. w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
e. w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień złożenia oświadczenia warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
f. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Pzp (Ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
g. w przypadku braku możliwości kontynuowania umowy przez Zamawiającego oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadkach określonych w art., 456 Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
h. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę lub/i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.