eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mnichów › Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób na zajęcia WTZ przy DPS w Mnichowie oraz innych planowanych wyjazdów organizowanych w okresie od 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób na zajęcia WTZ przy DPS w Mnichowie oraz innych planowanych wyjazdów organizowanych w okresie od 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 29116843200023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mnichów 135

1.5.2.) Miejscowość: Mnichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-300

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3873009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsmnichow.wtz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsmnichow.jedrzejow.pl/warsztat-terapii-zajeciowej/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Warsztaty Terapii Zajęciowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób na zajęcia WTZ przy DPS w Mnichowie oraz innych planowanych wyjazdów organizowanych w okresie od 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4b24ce9-68d7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041973/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób (uczestników i pracowników Warsztatu) na zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4b24ce9-68d7-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.

Warunki zostały określone w SWZ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Działania jakie należy wykonywać przy składaniu oferty w interaktywnym podręczniku na stronie - https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf lub https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny .

Warunki zostały określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób na zajęcia WTZ przy DPS w Mnichowie oraz innych planowanych wyjazdów organizowanych w okresie od 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023”.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy (oferty) oraz w formularzu elektronicznym.
9. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy p.z.p, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Całość klauzuli informacyjne zawarta jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób na zajęcia WTZ przy DPS w Mnichowie oraz innych planowanych wyjazdów organizowanych w okresie od 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - Waga: 60
Czas podstawienia pojazdu zastępczego (CP) - Waga: 40

a) Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia i nie dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, zgodnie z art. 241 p.z.p
b) Zamawiający ustanowił kryteria oceny ofert zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności na podstawie art. 112 ustawy p.z.p.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Zamawiający nie wymaga na podstawie art. 113 p.z.p, aby wykonawca był wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, za pomocą którego można potwierdzić, że wykonywana działalność podmiotu jest związania z przedmiotem zamówienia i dotyczy świadczenia usług transportu przewozu osób.
5. Zamawiający wymaga na podstawie art. 114 p.z.p, aby wykonawca udowodnił posiadanie:
1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) tj. z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201).
2) Zezwolenia na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne osób w transporcie krajowym na terenie świadczonej usługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) tj. z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) – oświadczenie wykonawcy i dostarczenie kopii zezwolenia na wezwanie Zamawiającego.
3) Zamawiający stawia specjalne wymaganie w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie art. 115 p.z.p, oprócz złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SWZ, stanowiący również załącznik do Formularza ofertowego (oferty) następujące wymagania:
⎼ zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zamawiający zastrzega, że może żądać również w dalszym toku postępowaniu innych zaświadczeń związanych z potwierdzeniem zdolności odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.
6. Wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zgodnie z art. 116 ust. 1 p.z.p.
1) Kwalifikacji zawodowych:
a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 2 kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizację zamówienia, określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) tj. z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);
b) zamawiający potwierdzi zasoby kadrowe, posiadające odpowiednie uprawnienia tj.: wykaz kierowców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia publicznego - załącznik nr 6 SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego (oferty).
2) Doświadczenia:
a) wykazu wykonanych usług/usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane - co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych, trwającą minimum 6 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - dla każdej części zamówienia – załącznik nr 8 SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego (oferty).
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 6 ust. 2, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga dołączenia przez wykonawcę do oferty przed upływem terminu złożenia oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 p.z.p – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Zamawiający wymaga dołączenia przez wykonawcę do oferty przed upływem terminu złożenia oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 p.z.p – załącznik nr 5 do SWZ.
3. W ramach podmiotowych środków dowodowych zamawiający żąda złożenia przez wykonawców na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 p.z.p:
1) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie wymaga;
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie wymaga;
3) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) tj. z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 919) – kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
4) zezwolenia na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne osób w transporcie krajowym na terenie świadczonej usługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) tj. z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 919) – oświadczenie wykonawcy i dostarczenie kopii zezwolenia na wezwanie Zamawiającego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający wymaga zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Zamawiający zastrzega, że może żądać również w dalszym postępowaniu innych zaświadczeń związanych z potwierdzeniem zdolności odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.
4. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.
5. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu kierowców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego.
2) wykazu wykonanych usług/usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane - co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych, trwającą minimum 6 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - dla każdej części zamówienia – załącznik nr 8 SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego (oferty).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z formularzem ofertowym (ofertą) przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie 5 dni.
3. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia możliwości wykonania przedmiotu zamówienia:
a. Wykaz pojazdów służących do świadczenia przedmiotu zamówienia – według załączanego formularza – załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego (oferty);
b. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przedmiotowych środków dowodowych w zakresie przedmiotu zamówienia tj.: kopii dowodów rejestracyjnych oraz w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością wykonawcy stosowną umowę najmu lub leasingu potwierdzającą uprawnienia do korzystania z pojazdu w terminie świadczenia przedmiotu zamówienia przez pojazdy wykazane w załączniku nr 7 do SWZ umożliwiających świadczenie usługi.
6. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające przedmiotowe środki dowodowe za pośrednictwem komunikacji elektronicznej https://ezamowienia.gov.pl/.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z formularzem ofertowym (ofertą) przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie 5 dni.
3. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia możliwości wykonania przedmiotu zamówienia:
a. Wykaz pojazdów służących do świadczenia przedmiotu zamówienia – według załączanego formularza – załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący również załącznik do formularza ofertowego (oferty);
b. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przedmiotowych środków dowodowych w zakresie przedmiotu zamówienia tj.: kopii dowodów rejestracyjnych oraz w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością wykonawcy stosowną umowę najmu lub leasingu potwierdzającą uprawnienia do korzystania z pojazdu w terminie świadczenia przedmiotu zamówienia przez pojazdy wykazane w załączniku nr 7 do SWZ umożliwiających świadczenie usługi.
6. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające przedmiotowe środki dowodowe za pośrednictwem komunikacji elektronicznej https://ezamowienia.gov.pl/.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WTZ Mnichów - Portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.