eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Kożlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s-4004_zamowienia@kozle.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozle.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f279271-70b7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069523/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f279271-70b7-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: s-4004_zamowienia@kozle.sr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DS.-2502-7/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

98341130-5 - Usługi stróżowania

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zagrożenia – przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
ust. 9 niniejszego SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z 2021 r. poz. 469 ze zm.).
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni poniższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną opłaconą
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00zł (jeden milion złotych)
d) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli:
wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych polega Wykonawca (w zakresie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również tych
wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie – świadczył nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy min. jedną usługę polegającą na ochronie osób
i mienia w budynku użyteczności publicznej, która obejmowała dozorowanie w porze dziennej przez min. 2 pracowników
jednocześnie. Przez to należy rozumieć obiekty wg definicji zawartej w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2019 poz. 1065)
wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia minimum 4 osoby, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej i przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomowcy przedmedycznej, których
wykonawca zatrudnia lub zatrudni na umowę o pracę,
w pełnym wymiarze czasu pracy,
wykaże, że dysponuje całodobową grupą interwencyjną składającą się min. z 2 osób zdolnych do wykonywania przedmiotu
zamówienia posiadających licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa, należy dołączyć do oferty.
b) Pełnomocnik, o którym mowa w ppkt a pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i ten wykonawca zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże
spełnienie tego warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania sum gwarancyjnych z polis wykonawców wspólnie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniając warunki dotyczące doświadczenia, mogą
polegać na zdolnościach tych wykonawców.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy,
g) Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
i obejmują ich zasady określone powyżej.
h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
zawarciem umowy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
4) Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:
a) Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ lub inny środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizujący zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia,
Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby - zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna – pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
6) Wykonawca, nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostepniających zasoby.
7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz
z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niniejsza umowa może być zmieniona w wypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na realizację usługi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.