eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa energii elektrycznej na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie w okresie od 01.01.2022-31.12.2023, z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie w okresie od 01.01.2022-31.12.2023, z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851730610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tkp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tkp.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie przedsiębiorców, nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie w okresie od 01.01.2022-31.12.2023, z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3fe848b-70b2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.tkp.com.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortal - https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
b) ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
c) poczta elektroniczna - adres e-mail: sekretariat@tkp.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunki korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nią) natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazywania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, informacji) – Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (adres email: sekretariat@tkp.com.pl). UWAGA ! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.
6, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email sekretariat@tkp.com.pl UWAGA ! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów,
b. nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym SA sprawuje Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod_abi@protonmail.com,
c. przekazane nam Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w niniejszej SIWZ,
d. odbiorcami przekazanych nam Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
e. przekazane nam Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
f. obowiązek podania nam danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h. w związku z przekazaniem nam danych osobowych posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i. osobom których dane przekazano nam w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych nam Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Niniejsza klauzula informacyjna stanowi uzupełnienie ogólnej informacji, dostępnej na stronie internetowej tkp.com.pl i jest uzupełnieniem informacji, w jaki sposób Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. będzie przetwarzał dane osobowe. Link do strony: https://tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.).
2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 809,15 MWh.
3. Przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).
4. Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego Pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
6. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Energia elektryczna będzie dostarczana do następujących punktów:
a. Budynek nr 15, ul. Rozwojowa 25, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900606547;
b. Budynek nr 15, ul. Rozwojowa 25, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900606530;
c. Budynek, ul Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900402033;
d. Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900588850;
e. Budynek nr 14, ul. Rozwojowa 43A, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900610070;
f. Budynek nr 59/69, ul. Rozwojowa 27, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900627610;
g. STACJA TRAFO II, ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900631235;
h. Inkubator Przedsiębiorczości II, ul. Rozwojowa 41, 33-100 Tarnów, nr PPE 590322424900667302

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia Zamawiającego do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66133000-1 - Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 210, 836 i 1572).
5) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Zamawiającego - Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. w Tarnowie, prowadzone przez BPS o numerze 12 1930 1839 2650 0626 2693 0001, tytułem: „Dostawa energii elektrycznej na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 r., z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej”.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
4. Oryginał w postaci elektronicznej dokumentu wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
i. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
ii. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oferta, Formularz Cenowy oraz przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej/osób upoważnionych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 31 grudnia 2020 roku).
3. W przypadku gdy podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane) oraz inne dokumenty składane w postępowaniu, w tym dokumenty stwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument elektroniczny przekazuje ten dokument.
4. W przypadku gdy podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane) oraz inne dokumenty składane w postępowaniu, w tym dokumenty stwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej/osób upoważnionych, poświadczające za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w z art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy również w zakresie:
a. miejsca dostawy,
b. ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiany ilości punktów poboru energii; zmiany grupy taryfowej; zmiany mocy umownej (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy),
c. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
d. ze względu na zaistnienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
e. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne,
f. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ,
g. sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
h. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotem Zamówienia względem cen i kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, ustalonym na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe poprzez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany umowy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć przed złożeniem oferty w kontekście poziomu cen i kosztów (co najmniej na poziomie 3% zwiększenia cen), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). Wykonawca jest zobowiązany we wniosku o wynagrodzenia szczegółowy wykazać wpływ wzrostu cen lub kosztów na realizację Przedmiotu Umowy. Zmiany o który mowa w niniejszym ustępie nie mogą być wyższe niż faktyczny wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów w nich wskazanych. Zamawiający dopuszcza łączną maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie zapisów lit e) o 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust 5. Każda ze Stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na podstawie niniejszych zapisów najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy wykonane przed datą złożenia wniosku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 06:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przesłanie zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.