eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniecpol › Przebudowa ulicy Niwa w KoniecpoluOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34a3ddfd-70b1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037270/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.koniecpol.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-18-81;
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: iod@koniecpol.pl, telefon: (34) 360 – 82-65;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu”, nr sprawy ZP.271.49.2022;
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
8) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (UWAGA: korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi publicznej klasy D – ul. Niwa w Koniecpolu na jezdnię mineralno – bitumiczną o szerokości 5,0m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 0,75m oraz chodnikiem z kostki betonowej. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Rozbiórkę starej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej o następującej konstrukcji:
a) warstwa odsączająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm;
b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 12 cm;
c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 8 cm;
d) skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2;
e) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – gr. 5 cm;
f) skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2;
g) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – gr. 4 cm;
2) Wykonanie utwardzonego pobocza poprzez ścięcie istniejących poboczy gruntowych, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 10 cm na szerokości 0,75m;
3) Wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o stałej szerokości 2,0 m (z miejscowymi zawężeniami), obramowanego od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm; od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, o następującej konstrukcji:
a) podbudowa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej gr. 10 cm;
b) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm;
c) podsypka cementowo – piaskowa (gr. 3 cm);
d) warstwa ścieralna z kostki brukowej kolor szary – gr. 8 cm;
4) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa o następującej konstrukcji:
Zjazdy z kostki betonowej:
a) pospółka zagęszczona mechanicznie gr. 10 cm;
b) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0/63,0mm gr. 12 cm;
c) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm;
d) podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm;
e) kostka betonowa o gr. 8 cm szara;
Zjazdy z kruszywa:
a) podbudowa mrozoochronna z pospółka stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63,0 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm;
c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 5 cm;
5) Budowę 3 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami na odcinku od km 0+000,00 do km 0+167,85 – wpusty o konstrukcji betonowej z elementów prefabrykowanych, radialnych DN500mm; ze szczelnym dnem, zwieńczone żeliwnymi nasadami przykrawężnikowymi klasy D400, z osadnikami o głębokości czynnej min. 0,5m; przykanaliki z rury PVC DN200 SN8;
6) Odmulenie i oczyszczenie dna rowu do głębokości ok. 80 cm z wyprofilowaniem skarp rowu;
7) Remont istniejących przepustów poprzez wymianę na nowe – żelbetowe DN400, grubość ścianki 6 cm z betonu C45/55; przepust posadowiony na ławie betonowej wym. 10x40 cm z betonu C12/15, wlot i wylot zabezpieczony za pomocą ścianek czołowych ze skrzydełkami;
8) Wykonanie płyty odciążającej żelbetowej o wym. 750x640x15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonej dwiema siatkami z prętów stalowych fi=12mm o oczkach 15x15 cm. Płyta posadowiona na warstwie piasku zagęszczonego mechanicznie gr. 15 cm;
9) Montaż bariery ochronnej Sp-05/2 oraz bariero – poręczy typu BSP 140A, długość bariery 14 mb;
10) Oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, obejmująca projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt branży drogowej, informację BIOZ, część rysunkową i uzgodnienia), projekt stałej organizacji ruchu oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGI:
1) W załączniku nr 7 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczony zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Projekt współfinansowany z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 – PGR

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na ułożeniu chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje, obramowanego krawężnikiem na łącznej powierzchni do 1000m2. Udzielenie zamówienia podobnego może nastąpić w przypadku zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie gminy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał (ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane (realizowane na podstawie odrębnych umów), polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości robót brutto minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym przynajmniej jedna robota zawierająca w swym zakresie roboty brukarskie.
UWAGI:
1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGI:
1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2) Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika/ kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/ osoby wymaganymi uprawnieniami.
3) Wskazane osoby, o których mowa w punkcie b, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają oświadczenia, o których mowa w pkt XXIII ust. 3 SWZ oddzielnie dla każdego z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na realizację przedmiotu umowy w wysokości 25% wartości wynagrodzenia umownego.
2. Zaliczka może zostać wypłacona Wykonawcy pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej (np. proforma) wraz ze 100% zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 3, oraz zakresem robót będących przedmiotem zaliczki wynikającym z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 2 pkt 1-4 Pzp.
4. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form wymienionych w ust. 3 pod warunkiem zachowania ciągłości jej zabezpieczenia i bez zmniejszania jej wartości.
5. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancje będą ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki.
6. Jeżeli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 30 dni przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie zaliczki Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed końcowym rozliczeniem umowy, odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała wartość udzielonej, a nierozliczonej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania zwrotu nierozliczonej części zaliczki.
8. Za rozliczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7 uznaje się wykonanie robót, których zakres został określony zgodnie z ust. 2 o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru ich należytego wykonania.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy), stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu. Proces szyfrowania oferty następuje na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający uzupełnia zapisy Sekcji III pkt 3.5) o następującą treść:
"1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, adres skrzynki Zamawiającego: /UMiGKoniecpol/EOD), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej e-mail: umig@koniecpol.pl
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Sebastian Musiał;
2) Sławomir Woźniak;"

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.