eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeżów › Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEŻÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kwiatowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Jeżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-047

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 875 53 71

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 875 53 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jezow@jezow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ed801de-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029602/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.jezow.pl/wiadomosci/15081/przetargi_i_postepowania_rowne_lub_przekraczajace_kwote_130_000_

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: IV.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej jezow@jezow.pl
IV.1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zamiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
IV.1.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnych w miniPortalu oraz ePUAP.
IV.1.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
IV.1.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
IV.1.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
IV.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
IV.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt IV.2. i pkt VIII.2. swz tj. składanie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (formularz 2), spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz 3) i innych dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.
IV.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email jezow@jezow.pl
IV.3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej email jezow@jezow.pl . Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyj. RODO. Zgodnie z art. 13ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - PZP, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżów działający w imieniu GMINY JEŻÓW Siedziba: Urząd Gminy w Jeżowie Adres: 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1Tel.: +484687553 71 Fax: +4846 8755369 e-mail: jezow@jezow.pl adres strony internet. Zamawiaj.: www.bip.jezow.pl 1)dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@jezow.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów; 2)Pani/Pana dane osob. przetwarz. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępow. prowadz. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP ; 3)odbiorcami Pani/Pana danych osobow. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępow. w oparciu o art. 18 ust. 6, art. 19 oraz art. 74 i art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - PZP; 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechow., zgodnie z art. 74 i 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępow. o udziel. Zamów., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowyw. obejmuje cały czas trwania umowy; 5)zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarz. przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępow. o udziel. Zamów.; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępow. o udziel. zamów. publ.; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmow. w sposób zautomatyz., stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobow. Pani/Pana dotycz.; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostow. lub uzupeł. Pani/Pana danych osobow;(stosownie do treści art. 19 ust.2 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostow. lub uzupeł. danych osobow., o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępow. o udziel. zamów. ani zmianą postanowień umowy w spr. zamów. publ. w zakresie niezgodnym z ustawą; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane są przetwarz., z uprawn. do sprostow. lub uzupeł. danych osob., o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integral. protokołu oraz jego załączników);−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarz. danych osobow. z zastrzeż. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępow. o udziel. zamów. zgłosz. żądania ograniczenia przetwarz., o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarz. danych osobow. do czasu zakończenia tego postępow. o udziel. zamów. publ.); −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarz. danych osobowych Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osobow., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGiFS.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II.1.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów w 2023 roku”, obejmującego:
1) Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jeżów do obiektów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zm.) i wydanymi na podstawie w/w ustawy aktami wykonawczymi oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do swz.
2) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wynosi 300 566 kWh i może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od określonego powyżej) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny energii określone w formularzu oferty. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy dostawa energii elektrycznej dla Zamawiającego będzie mniejsza lub większa od szacunkowej ilości energii elektrycznej określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE (Punktów Poboru Energii), albo parametrów technicznych PPE, a cena określona w ofercie obowiązuje również dla nowych PPE jeśli zostaną uruchomione.

II.1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XI.2.3. Do oceny ofert będzie przyjmowana w kryterium ceny cena brutto ogółem. Sposób oceny ofert dokonany zostanie następująco: Co = Kc (100%). Waga kryterium ceny Kc 100% = 100 pkt. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, zaś pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
III.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia tego warunku.


III.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

1) Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia tego warunku.

III.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: III. 4.1. POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

III.4.1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (formularz 4).

III.4.1.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.4.1.3. Oświadczenie wykonawcy (formularz 5) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.4.1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącym podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp , przedstawia podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt III.4.1.2 – III.4.1.3 swz, dotyczące podwykonawców, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

III.4.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt III.4.1.2 – III.4.1.3. swz, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada :
1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w pkt III.4.1.2. swz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.4.1.9. Podmiotowe środki dowodowe podmiotów zagranicznych określa pkt III.4.1.9. swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.5.1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
III.5.1.1.Nie wymaga się

b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.5.1.2. Zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z wymogami pkt III.1.2. swz.

c) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej

III.5.1.3. Nie wymaga się.

d) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

III.5.1.4. Nie wymaga się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

III.7.1. Formularz oferty na dostawy ( Formularz 1)
III.7.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (formularz 2) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz 3) składane wraz z ofertą.
III.7.3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (formularz 2) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (formularz 3) składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.4. Oświadczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzające brak podstaw wykluczeniu (formularz 2) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu (formularz 3) składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.9. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych określa pkt III.7.9. swz.
8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (formularz 2) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (formularz 3).

III.7.10. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi określone w pkt III.7.10 swz.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winno być dołączone do Oferty.
III.7.11. Podwykonawstwo – udział podwykonawcy w realizacji i zmiana podwykonawcy stosownie do treści art. 462 ustawy Pzp określa pkt III.7.11. swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (formularz 2 i formularz 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.III.7.4. Oświadczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzające brak podstaw wykluczeniu (formularz 2) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu (formularz 3) składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
III.7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – składane wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winno być dołączone do Oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

XIII.1.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do swz.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia;
c) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu dostaw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego po cenach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, może być dokonane do wysokości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego ujętego w zawartej umowie, pod warunkiem, że zmiany te nie modyfikują ogólnego charakteru umowy;
d) wystąpienie sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia dostawy, tj. siły wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Strona, której siła wyższa uniemożliwi wykonanie umowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tej okoliczności. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła realizować umowy, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia do czasu, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej, w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe;
e) z powodu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia dostawy w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, gdy nastąpi niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
f) zwiększenia lub zmniejszenia liczby Punktów Poboru Energii elektrycznej (PPE) lub wielkości poboru energii elektrycznej, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może np. z budowy nowych PPE, likwidacji PPE, zmiany stanu prawnego PPE, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia PPE przez Zamawiającego, zaś ilość faktycznie pobranej energii elektrycznej wynikać będzie z sumy wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wszystkich PPE, w okresie obowiązywania umowy;
g) zmiany grup taryfowych i wielkości mocy zamówionych;
h) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, w tym zmiany dotyczące Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.;
Ciąg dalszy w sekcji IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji VII pkt 7.4.)i) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
j) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT) cena ofertowa netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług (podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia:

1) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy dopuszczalna jest w przypadku:

a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do części zamówienia, która pozostanie Wykonawcy do realizacji w ramach przedmiotowego zadania publicznego. Zmniejszenie wynagrodz. obejmowało będzie jedynie okres jaki pozostanie do zakończenia realizacji zamów. liczony od dnia odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części zamówienia; Zmniejszenie wynagrodzenia umownego po cenach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, może być dokonane do wysokości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego ujętego w zawartej umowie, pod warunkiem, że zmiany te nie modyfikują ogólnego charakteru umowy;
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT) cena ofertowa netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług (podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
c) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki podatku akcyzowego– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) w przypadku zmiany wysokości minim. wynagr. za pracę albo minimal. stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimal. wynagr. za pracę, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% minimal. wynagr. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamów. przez Wykonawcę;
e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpiecz. społ. lub ubezpiecz. zdrowot. lub wysokości stawki składki na ubezp. społ. lub zdrow., gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwalor. proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki składki na ubezp. społ. lub zdrow. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu należy zaznaczyć, że szczegółowy zakres informacji oraz wymagań Zamawiającego określa swz zamieszczona na stronie prowadzonego postępowaniahttps://bip.jezow.pl/wiadomosci/15081/przetargi_i_postepowania_rowne_lub_przekraczajace_kwote_130_000_

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.