eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na terenie miasta PyrzyceOgłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na terenie miasta Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipiańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pyrzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na terenie miasta Pyrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c61e57c4-70a7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2023-2024 na terenie miasta Pyrzyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pyrzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pyrzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający określa możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pyrzyce
2. Wykonawca kontaktuje się z zamawiającym za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie platformazakupowa.pl, który zamieszczony jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, Regulamin dołączony jest również do SWZ i stanowi załącznik B;
2) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków, która zamieszczona jest na stronie https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view Instrukcja dołączona jest również do SWZ i stanowi załącznik A.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor In-tel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, doc, xls, jpg (jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
13. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu zip lub 7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Pyrzycki – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce:
1) w razie pytań związanych z ochroną danych osobowych kontakt do inspektora danych osobo-wych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, pokój nr 106, tel. 91 8811333, e-mail: iod@pyrzyce.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowa-dzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.272.15.2022.WD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na utrzymaniu czystości i zimowym utrzymaniu ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na terenie miasta Pyrzyce obejmująca następujące zadania:
Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni – łączna powierzchnia 29 254,00 m2
Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni po obu stronach ulicy i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
1) Usuwanie traw i chwastów rosnących w strefach przykrawężnikowych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
2) W okresie zimowym wykonanie usługi uzależnione będzie od warunków pogodowych tzn. zawiesza się sprzątanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagają zimowego utrzymania ulic.
Utrzymanie czystości nawierzchni chodników – łączna powierzchnia 19 074,47 m2
Oczyszczanie nawierzchni chodników na całej szerokości i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
1) Usuwanie traw i chwastów rosnących w nawierzchni oraz przy krawężnikach i obrzeżach
z wywozem zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
2) W okresie zimowym wykonanie usługi uzależnione będzie od warunków pogodowych tzn. zawiesza się sprzątanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagają zimowego utrzymania ulic.
Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych – 39 szt.
1) Opróżnianie koszy ulicznych i wywóz śmieci na zorganizowane wysypisko.
2) Utrzymanie w należytym stanie czystości, a także utrzymanie w należytym stanie technicznym poprzez naprawy bieżące istniejących koszy ulicznych.
Utrzymanie czystości – porządkowanie – terenów zieleni w pasie drogowym ulic –trawniki – 8 307,00 m2, żywopłoty 302,50 m
1) Zbieranie wszelkich zanieczyszczeń (papiery, puszki, butelki, liście, gałęzie itp.) z terenów zielonych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
2) Koszenie trawników.
3) Cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.
4) Uprzątnięcie papierów i innych zanieczyszczeń z trawników.
5) Grabienie liści z trawników z wywiezieniem.

Zimowe utrzymanie ulic (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. oraz od 15 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r.) - łączna długość ulic 17,020 km wraz z usuwaniem śliskości na chodnikach o łącznej powierzchni 19 074,47 m2.
1) Zimowe utrzymanie jezdni, przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszarstniających nawierzchni jezdni i parkingów, a także w przypadku obfitych opadów śniegu wywóz zgromadzonego na jezdni śniegu.
2) Zimowe utrzymanie chodników, przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszarstniających nawierzchni chodników, a także usunięcie i wywóz zgromadzonego na chodnikach śniegu i lodu.
3) Zimowe utrzymanie ulic realizowane będzie przez Wykonawcę poprzez wyznaczonego z jego strony dyżurnego.
4) Decyzje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilości pracującego sprzętu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
5) Wykonawca będzie wykonywał zamówienie również w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni świąteczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 200 000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, wg załącznika nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie:
- co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługę sprzątania chodników, placów lub jezdni o nawierzchni utwardzonej (betonowej lub asfaltowej) o łącznej powierzchni min. 10 000 m2 przez okres co najmniej jednego roku, o wartości umowy co najmniej 15 000,00 zł oraz
- wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg publicznych o długości minimum 7,0 km przez okres co najmniej jednego sezonu zimowego (tj. okres od 15 listopada do 31 marca) o wartości umowy co najmniej 70 000,00 zł;
b) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, wg załącznika nr 5 do SWZ, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
- jedną zamiatarką samobieżną uliczną;
- jedną zamiatarką samobieżną chodnikową o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 4,5 t;
- jednym zestawem do odśnieżania chodników – lekki ciągnik z pługiem odśnieżnym
i piaskarką,
- jednym zestawem do odśnieżania ulic – duży ciągnik lub inny środek transportu z pługiem odśnieżnym oraz piaskarką;
- jedną koparko-ładowarką;
- jednym samochodem samowyładowczym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 200 000,00 zł,
2) wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4 do SWZ,
3) wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy, w celu realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy według załącznika nr 10.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w § 15, we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pyrzyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.