eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór ŚwiętokrzyskichOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

fttp://www.zggs.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3915c34-1d5f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059718/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.05.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12763165,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (ew. zgłoszenia robót lub zgody na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacja – wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Trasy Rowerowe Gór Świętokrzyskich” obejmującego swym zakresem wykonanie głównej regionalnej trasy rowerowej „Pętla Wokół Łysogór” wraz z systemem uzupełniających tras rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
I. Część I – zaprojektowanie i wybudowanie 21 600 m ścieżki rowerowej (nowej infrastruktury):
Zadanie 1: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 3 071 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Bieliny;
Zadanie 2: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 2 179 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Bodzentyn;
Zadanie 3: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 2 152 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Górno;
Zadanie 4: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 1 788 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Masłów;
Zadanie 5: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 3 370 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nowa Słupia;
Zadanie 6: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 1 367 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Pawłów;
Zadanie 7: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 6 854 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Suchedniów;
Zadanie 8: zaprojektowanie, wybudowanie i oznakowanie nowej infrastruktury 819 m ścieżki rowerowej na terenie Gminy Waśniów;
2. Wymagania dla części I:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (ew. zgłoszenia robót i zgody na realizacje inwestycji drogowej).
2) Projekt powinien odpowiadać założeniom przewidzianym w projekcie koncepcyjnym stanowiącym integralną część programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Dokumentacja powinna zawierać m.in.:
• mapę do celów projektowych,
• dokumentację geotechniczną,
• inwentaryzacje dendrologiczną,
• projekt gospodarki zielenią,
• projekt budowlany i techniczny,
• projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,
• przedmiar robót,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Każdy z elementów powyższej dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

4) W ramach prac projektowych Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności.
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
• pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne,
• zgodę na usunięcie drzew.

5) Na bazie opracowanej dokumentacji Wykonawca uzyska:
• prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
• ew. zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót – w przypadku prac niewymagających pozwolenia na budowę,
• lub prawomocną decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej w przypadku budowy lub rozbudowy dróg publicznych.

6) Prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym, przedmiarem robót, projektem stałej organizacji ruchu i specyfikacją techniczną.
7) Kolejne etapy prac będą odbierane przez Zamawiającego w zakresie przewidzianym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej niezbędny element dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (zgłoszeniem robót, wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 11733409,32 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (ew. zgłoszenia robót lub zgody na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacja – wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Trasy Rowerowe Gór Świętokrzyskich” obejmującego swym zakresem wykonanie głównej regionalnej trasy rowerowej „Pętla Wokół Łysogór” wraz z systemem uzupełniających tras rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
II. Część II - oznakowanie 105 200 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach;
Zadanie 1: oznakowanie 11 296 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Bieliny;
Zadanie 2: oznakowanie 6 338 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Górno;
Zadanie 3: oznakowanie 6 541 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Łagów;
Zadanie 4: oznakowanie 9 206 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Łączna;
Zadanie 5: oznakowanie 14 006 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Masłów;
Zadanie 6: oznakowanie 12 295 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Nowa Słupia;
Zadanie 7: oznakowanie 3 120 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Pawłów;
Zadanie 8: oznakowanie 5 611 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Suchedniów;
Zadanie 9: oznakowanie 36 787 m ścieżki rowerowej na istniejących drogach na terenie Gminy Zagnańsk;

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 1029756,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.