eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8095197a-709b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e87de7f-621f-45c2-b6eb-f5b1085accbe

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem:
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod
adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/22/187/DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie remontu i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowej części strychu na funkcję mieszkalną oraz zmiany konstrukcji części dachu wraz z nadbudową klatki schodowej i ganku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej.
1) krótki opis:
a) planowana inwestycja obejmuje:
 remont wraz z przebudową całości budynku,
 nadbudowę klatki schodowej,
 częściową zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego,
 przebudowę istniejącego budynku gospodarczego z jego częściową rozbiórką,
 wykonanie ogrodzenia części terenu przy budynku oraz zagospodarowanie terenu.
b) niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie prac zasadniczych i niezbędnych w celu umożliwienia użytkowania obiektu, w tym:
 roboty rozbiórkowe i demontażowe w budynku i budynku gospodarczym
 zagospodarowanie zewnętrzne terenu wokół budynku, w tym demontaż nawierzchni utwardzonych, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, nawierzchni z geokraty,
 roboty budowlane w budynku głównym,
 remont budynku gospodarczego,
 prace związane z nasadzeniami i zagospodarowaniem terenu zielenią,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:

KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo

gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej

2. Kryterium okresu rękojmi i gwarancji KOrg będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi i gwarancji przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOrg wg wzoru:

KOrgn = 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KOrgo = RGoo x 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
RGrn

gdzie:
RGoo – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej,
RGon – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi i gwarancji

3. Kryterium kary umownej KKu1 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:

KKu1n = 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)

2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KKu1oo = Ku1oo x 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
Ku1on
gdzie:
Ku1oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku1on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,

4. Kryterium kary umownej KKu2 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:

KKu2n = 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)

b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KKu1oo = Ku2oo x 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
Ku2on

gdzie:
Ku2oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku2on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, wyliczony wg wzoru:

PO = KC + KOrg +KKu1 + KKu2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w budynkach wielolokalowych (t.j. obejmującym więcej niż jeden lokal, niezależnie od ich funkcji: mieszkalnej lub usługowej) lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł, w tym co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 700 000,00 zł polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie w budynku podlegającym ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 840 z późn. zm.).,
2) wykazanie, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne,
b) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu w/w uprawnień; będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
c) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień; będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
d) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami związanymi z wykonaniem zjazdu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
e) 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne,
f) 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych lub inne równoważne,
g) 5 pracownikami (osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, określonych w Rozdziale III § 6 ust. 5 Specyfikacji,,
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - d powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
3. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.).
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
2. Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:
a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt. 1 – sporządzony wg załącznika nr 7 do Specyfikacji wraz z dowodami poświadczającymi ich należyte wykonanie.,
b. dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,
c. wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 2 SWZ - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji,
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu wymaganych uprawnień dla osób, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji.
4. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wskazane w ust. 2 stosownie do udostępnianych zasobów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) wykazu innych, równoważnych rozwiązań, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji oraz
2) dowolne dokumenty wykazujące równoważność tych rozwiązań w stosunku do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub Dokumentacji Techniczno-Projektowej
potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Dokumentacji Techniczno-Projektowej i opisie przedmiotu zamówienia – w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:
1) Oferty, złożonej pod rygorem nieważności, sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,
(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji)
2) uproszczonego kosztorysu ofertowego, wraz z informacją o zastosowanej stawce roboczogodziny, wysokości (%) narzutów ogólnych (od R+S), wysokości (%) narzutu na koszty zakupu materiałów (do M), (%) zysku (do R+S+KOR+KOS) oraz zastosowanej stawce podatku od towarów i usług VAT dla poszczególnych grup robót, sporządzonego z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII , wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowo-technicznej, przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Opisu przedmiotu zamówienia, opracowane uproszczoną metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierających ceny jednostkowe poszczególnych robót określonych w Dokumentacji Projektowo-technicznej oraz przedmiarach robót, z uwzględnieniem rodzajów zastosowanych materiałów i sprzętu oraz wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w Dokumentacji Projektowo-technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających wyceny wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami).
3) oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji,
4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
5) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ,
6) dowodu wniesienia wadium - oryginalny dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta lub poręczyciela, potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, w przypadku gdy Wykonawca składa wadium w tej formie (poręczenie, gwarancja), sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IX SWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie przelewu w postaci elektronicznej,
7) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 2 niniejszego rozdziału,
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca, który powołuje się, na zasoby innych podmiotów dołącza do oferty oświadczenie tego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji lub inne dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami.
5. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w odrębnym pliku oznaczonym nazwą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 25 000,00 zł (sł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art.223 ust. 1 pkt 14 ustawy.
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
92 1240 4142 1111 0000 4829 4489
z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/22/187/DS remont budynku ul. Komorowicka 224”
przed upływem terminu składania ofert.
2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.
1. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej224 w Bielsku-Białej ” nr ZGM/22/187/DS
Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny przez cały okres związania ofertą oraz stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu/gwarancji winien być Zamawiający, tj. Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie/gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia/gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum/spółki cywilnej) zawierające w swojej treści zapisy regulujące współpracę tych wykonawców,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które zakresy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o art. 455ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje: zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku,
2) zmiany ilościowego zakresu przedmiotu umowy w wyniku: robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych,
3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych,
4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3,
5) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowo-Technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – prawo budowlane,
6) zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, spowodowana:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
b) pojawieniem się materiałów lub urządzeń nowszej generacji c) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy STWiORB
d) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji
7) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
8) gdy zmiana spowodowana jest zmianą norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
9) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków,
10) zmiany osób wskazanych w § 4,
11) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy,
12)zgodnie z art.436 pkt.4 lit. b), Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia , jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- jeżeli powyższe zmiany będą powodowały udokumentowany wzrost kosztów niewykonanych jeszcze robót o więcej niż 3% przewidywanego wynagrodzenia.
2. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, zgodnie z art.439 ustawy, gdy w skali roku:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, powodować będą zmianę kosztów niewykonanych świadczeń o więcej niż 5%,
2) podstawa: wniosek, wykazujący poziom zmiany cen i poziom zmiany kosztów Wykonawcy,
3) zmiana dotyczyć będzie tylko części wynagrodzenia które pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku,
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania waloryzacji nie może być wyższa niż 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
Pełny zakres zmian umowy przewidziany przez Zamawiającego zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 12:10

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.