eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Placówki Straży Granicznej w
Łodzi oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (42) 664 - 12 - 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1542ede5-fafd-47d0-bfc5-131ed3cd0741

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Placówki Straży Granicznej w
Łodzi oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e89ae09b-4def-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego

1.2.9 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu 9/10-2019/OG-FAMI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie w ramach Części I oraz II współfinansowane jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu 9/10-2019/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394987/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 98214,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 15 szt. skanerów w ramach projektu „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” nr 9/10- 2019/OG-FAMI.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 7926,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 15 szt. czytników kodów kreskowych oraz 4 szt. czytników dokumentów (skanery biometryczne) w ramach projektu „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” nr 9/10- 2019/OG-FAMI.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.5.5.) Wartość części: 25541,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 szt. drukarek kolorowych na potrzeby Wydziału Zdrowia – Dyspozytorni Medycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 13008,13 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 szt. drukarek etykiet na potrzeby Wydziału Zdrowia – Dyspozytorni Medycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.5.5.) Wartość części: 3252,03 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Zdrowia – Dyspozytorni Medycznej i WZON.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 8325,20 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 szt. drukarki mobilnej oraz 2 szt. drukarek biurkowych dla PSG w Łodzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232150-0 - Drukarki atramentowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 19510,57 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 6 szt. testerów dokumentów dla PSG w Łodzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38600000-1 - Przyrządy optyczne

4.5.5.) Wartość części: 2926,83 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 3 szt. skanerów dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 3333,33 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 3 szt. skanerów na potrzeby Biura Administracji i Logistyki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 9756,1 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 3 szt. czytników kodów kreskowych na potrzeby Biura Administracji i Logistyki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.5.5.) Wartość części: 731,71 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa 4 szt. drukarek etykiet na potrzeby Biura Administracji i Logistyki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.5.5.) Wartość części: 3902,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11890,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11890,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11890,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZONEO Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752667756

7.3.3) Ulica: Noskowskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11890,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.