eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Transport odpadów komunalnych samochodami typu ruchoma podłogaOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport odpadów komunalnych samochodami typu ruchoma podłoga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511008463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlana 1

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897505660

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komunalnik@e-ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komunalnikketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport odpadów komunalnych samochodami typu ruchoma podłoga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94255128-7088-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
8. Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn, zwany/-a dalej również „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email: iod.komunalnik@e-ketrzyn.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. W przypadku zawarcia umowy – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. właściwymi przepisami szczególnymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 445465 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu odpadów komunalnych ( kod 200301, 150106, 150102, 200307, 160103, 150107, 200201, 150101, 170101, 170107) samochodami typu ruchoma podłoga o pojemności nie mniejszej niż 80m³.
1) Transport odpadów trasie Kętrzyn - Ełk
PGO „Eco-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, szacunkowa odległość 194 km w obie strony, szacunkowa ilość kursów w ramach zamówienia: 370 kursów
2) Inne zlecone przez Zamawiającego usługi transportu odpadów, szacunkowa ilość 45 kursów (łączna ilość km 6 500)
2. Podane ilości transportów są ilościami szacunkowymi służącymi do przygotowania oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:


Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi
w %
1. łączna cena brutto Oferty 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 11 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać aktualny na dzień składania dokumentów wpis do BDO (Baza Danych o Odpadach i Opakowaniach).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ
7.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Zaświadczenie potwierdzające wpis do BDO (Baza Danych o Odpadach i Opakowaniach).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą ( Załącznik nr 1) złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie dodatkowe wykluczenie – załącznik nr 5 do SWZ

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12 ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.
3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) Zaświadczenie potwierdzające wpis do BDO (Baza Danych o Odpadach i Opakowaniach).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia za jego uprzednią zgodą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2) zaistnienia siły wyższej,
3) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5) zmiany wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego,
6) nie wyczerpania ilości transportów w okresie realizacji umowy przewidzianym w §4.
7) Wzrostu lub spadku cen paliwa o nie mniej niż 10 % w stosunku do cen hurtowych paliwa upublicznionych na oficjalnych stronach internetowych PKN Orlen SA na dzień 5.12.2022r. wynosiła netto …………………………..zł/dm³
8) Zmiana wymieniona w pkt. 7) niniejszego ustępu nie może następować częściej niż 4 razy w trakcie trwania umowy. Przy czym ustala się, że każda zmiana cen może nastąpić raz na kwartał. Pierwsza zmiana ceny może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy.
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 niniejszego §, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości kursów , godzin pracy załadunku oraz wynagrodzenia.
4. Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
5. Zakres zmiany będzie dokonywany stosownie do wpływu danej przesłanki na zmieniany element świadczenia Wykonawcy określony w ust. 3.
6. W okolicznościach wymienionych w ust. 2 pkt 7 zmiana ceny za jeden kurs/ km może ulec zmianie jedynie w części przewidzianej dla kosztów paliwa § 7 ust. 2 pkt 1. Obliczonej według wzoru:
1) Cena za 1 kurs/km odpadów ……………………..x 40% = ………………koszt paliwa
2) Koszt paliwa dla kursu ………………………………. /cenę paliwa z dnia ustalenia wartości transportu(kursu) ………………………. x nowa cena paliwa = koszt paliwa po zmianie ceny ( dla kursu)
3) Koszt paliwa dla km……………………………………/ cena paliwa z dnia ustalenia wartości km…………………………….x nowa cena paliwa = koszt paliwa po zmianie ceny (dla km)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.