eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w EłkuOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000190696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876216992

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.elk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e058f27-7086-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00251138/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zs1.elk.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.elk.pl

Adres ePUAP: ZS1ELK
Nazwa podmiotu w ePUAP: Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w EŁKU

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Szczegołowy opis znajduje się w Rozdziale X SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w obszarze zamówień publicznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Ełku, tel. 87/621 69 92 mail: zs1@zs1.elk.pl, a w jego imieniu Dyrektor Jolanta
Agata Opaluch.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest
Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl . Można się z nim kontaktować we wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a
(w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty lub ułatwienie kontaktu z
oferentem;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.), dalej „ustawa Pzp”
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana/Państwa dane osobowa mogą być ujawnione wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. w związku z dostępem do informacji publicznej), a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego
postepowania.
9. Posiada Pani/Pan/Państwo na podstawie art. 15 RODO prawo:
1) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO ;
2) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO - co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan/ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwo z prawa do :
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO p
jest równoznaczne z rezygnacja z udziału w niniejszym przetargu, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wskazany zapis punktu 3.
11. Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób,
których dane zostały zawarte w ofercie.
Ełk, 01 stycznia 2022 r.
Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkól nr 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
mgr Jolanta Agata Opaluch

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS1.26.05.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania szkoły - Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach, które stanowią – Załączniki nr 2 i 3 do SWZ; do niniejszego zapytania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Kryterium społeczne 40


1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:

Wc = Cn/Cp x 60

Cn – najniższa oferowana cena
Cp – cena oferty porównywanej
Wc – wynik

1.2. Kryterium Społeczne (Wg)
Oferta, w której wykazane zostanie zatrudnienie na podstawie umów o pracę osób faktycznie uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, każda z tych osób zatrudniona na min. ½ etatu, max. liczba punktów w tym kryterium to 40.
Sposób punktacji w kryterium społecznym:

Wg = Sp/Sn x 40

S – w przypadku wykazania zatrudniania – 40 pkt, niezatrudniania – 0 pkt.
Zamawiający wybierze ofertę spośród ofert nieodrzuconych, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zamówieniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Społeczne - zatrudnienie na podstawie umów o pracę osób faktycznie uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, każda z tych osób zatrudniona na min. ½ etatu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczy Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
3. Złożą oferty zgodnie z wymogami zamówienia oraz przyjmą warunki umowy, według załączonego wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę stanowiącym - Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę złożonej oferty.
2. Podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załączniki: nr 2 wykaz pomieszczeń i 3 zakres czynności do SWZ;
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy – w zależności od przedmiotu prowadzonego postępowania - wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.
2. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jedynie w następstwie:
a) zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy;
b) wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego;
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego zakoń-czenia przedmiotu umowy lub jej etapów.
2) Zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż propono-wana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniej-szym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
3) Wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powsta-nia obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT);
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – poprzez usta-lenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonują-cych zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wy-nagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – poprzez ustalenie wy-sokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wy-konujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.