eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rościszewo › Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość NowyOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rościszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Rościszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-204

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242764076

1.5.8.) Numer faksu: 242764201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugrosciszewo@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b281524-6fca-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dofinansowanie do 63,63%.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem platformy „JOSEPHINE”. pod adresem https://josephina.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: RRGKB.271.12.2022 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny.
2. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest w języku polskim.
3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.
5. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Wykonawca składając swoją ofertę, oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkowania platformy.
8. warunki korzystania z platformy JOSEPHINE oraz sposób dokonania rejestracji przez wykonawcę zawiera rozdział XVIII SWZ
9. Wymagania techniczne
9.1. Twój komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge
(https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą https://microsoft.com/).
9.2. Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.
9.3. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.
9.4. Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna
wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel.: (24)2764011, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rościszewo jest Pani Elżbieta Zielińska tel.: (24)276401 wew. 33, e-mail: iodo.rosciszewo@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
8.1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
8.2. w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
1.3. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRGKB.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 763077,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na:
• wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości odcinak 1419 m i szerokości 4 m.
• wykonanie jednej mijanki o nawierzchni bitumicznej o dł. 25 m, szerokości 5 m o skosie 1:2,
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, utwardzonych o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi,
• W ramach zadanie powstanie droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach.
2. Zakres ilościowy robót:
2.1. Przygotowanie terenu pod budowę
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 1419,000 m
• Ścinanie drzew piłą mechaniczną – 1 szt.
• Mechaniczne karczowanie pni wraz z zaprawą dołów – 1 szt.
2.2. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
• Mechaniczne ścięcie poboczy – 2838,000 m2
• Mechaniczny załadunek urobku i wywiezienie poza teren budowy – 283,800 m3
• Przepusty rurowe pod koroną drogi – Rury PCV o śr. 40 cm – pas drogi powiatowej – 17 m
• Przepusty rurowe pod koroną drogi – ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm – 2 ścianki
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza – 7887,000 m2
• Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 7887,000 m2
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5867,900 m2
• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm warstwa wiążąca – 5867,900 m2
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 5721,000 m2
• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm warstwa ścieralna – 5721,000 m2
• Umocnienie poboczy z kruszyw łamanych – dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 6 cm – 2128,500 m2
2.3. Oznakowanie drogi
• Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 – 5 sztuk
• Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 4 sztuka
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określony został w :
3.1. przedmiarach robót – załącznik nr 9 do SWZ
3.2. dokumentacji projektowej – załącznik nr 10 do SWZ
3.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert zawiera z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny zawarty jest w ROZDZIALE XXV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp;
1.2. spełniają warunki dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia - zrealizował, co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
1.2.4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności wykonawca musi dysponować:
Kierownika budowy – z uprawnieniami drogowymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej *.
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. 2018 poz. 2272)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania.
1.2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.4. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.
Szczegóły zawiera rozdział XIII

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia w postaci:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
(Wykonawca wykaże że wykonał: roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia - zrealizował, co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł) – załącznik nr 5 SWZ
2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (W szczególności wykonawca musi dysponować:
Kierownika budowy – z uprawnieniami drogowymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej *.
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. 2018 poz. 2272)) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
Szczegóły zawiera rozdział XII SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;
2. kosztorys ofertowy
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 2 do SWZ;
4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – według zał. nr 3 do SWZ;
5. zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 8;
6. pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
7. potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.
6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.12.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy”.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4.2-4.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Szczegóły dotyczące wniesieni, zatrzymania i zwrotu wadium zawiera rozdział XXVII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.
3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w tych formach, musi być zawarte oznaczenie i nazwa postępowania - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.12.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy”
4. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.
7. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
7.1. pieniądzu;
7.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
7.3. gwarancjach bankowych;
7.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
8.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
8.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera rozdział XXVIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
4.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4.3. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany określone w podp. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy Pzp i wprowadza ją do oprogramowania JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem internetowym https://JOSEPHINE.proebiz.com/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.