eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stawiski › Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa
i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15

1.5.2.) Miejscowość: Stawiski

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-520

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 278 55 11

1.5.8.) Numer faksu: 86 278 55 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa
i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0db7bb4-6fd0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039657/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.stawiski.pl/index.php?k=3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z późn. zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”, jest Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa
i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II”, nr postępowania: SGiT.271.1.21.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8)Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych;
10) Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SGiT.271.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: "Rozbudowa i przebudowa części ul. Cedrowskiej w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana).
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z załącznikami (Załącznik nr 8 do SWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania w następujących etapach:
I etap:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji dla całego zadania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego
c) koncepcja zagospodarowania terenu,
II etap – zakres prac obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych,
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
c) prowadzenie pomiarów kontrolnych,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe – dla Zadania nr 1 wraz z załącznikami stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B”.
Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację projektu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania w następujących etapach:
I etap:
a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji dla całego zadania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego,
II etap – zakres prac obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych,
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
c) prowadzenie pomiarów kontrolnych,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: "Przebudowa części ul. 550-lecia Stawisk w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana).
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z załącznikami (Załącznik nr 8 do SWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania w następujących etapach:
I etap:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji dla całego zadania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego
c) koncepcja zagospodarowania terenu,
II etap – zakres prac obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych,
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
c) prowadzenie pomiarów kontrolnych,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe – dla Zadania nr 3 wraz z załącznikami stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: "Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana).
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z załącznikami (Załącznik nr 8 do SWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania w następujących etapach:
I etap:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji dla całego zadania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego
c) koncepcja zagospodarowania terenu,
II etap – zakres prac obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych,
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
c) prowadzenie pomiarów kontrolnych,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe – dla Zadania nr 4 wraz z załącznikami stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
a) 1.500.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 złotych – dot. Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 4.
b) 800.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 800.000,00 złotych – dot. Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 2.
c) 500.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500.000,00 złotych – dot. Wykonawców ubiegających się o zadania Nr 1 i 3.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – wymagania dla Wykonawcy starającego się o zadanie Nr 4.
b) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: osiemset tysięcy złotych) – wymagania dla Wykonawcy starającego się o zadanie Nr 2.
c) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) – wymagania dla Wykonawcy starającego się o zadania Nr 1 i Nr 3.
2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o każde z zadań;
b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4;
c) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane– dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4;
d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających o każde z Zadań;
e) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4;
g) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane– dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4;
Uwaga: Dopuszcza się łączenie powyższych funkcji.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).
6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 8 ust. 1 pkt 7 SWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, z którego wynikać będzie wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej: a) niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda – wymagania dla Wykonawcy starającego się o zadanie Nr 4. b) niż 800.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset tysięcy złotych) każda – wymagania dla Wykonawcy starającego się o Zadanie Nr 2. c) niż 500.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) każda – wymagania dla Wykonawcy starającego się o Zadania Nr 1 oraz Nr 3. Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu, b) wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie: − co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o każde z zadań;
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4; - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o zadanie Nr 1, 3 i 4; c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:- 1.500.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 złotych wraz z potwierdzeniem zapłaty dokumentu – dla zadania Nr 4. - 800.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 800.000,00 złotych wraz z potwierdzeniem zapłaty dokumentu – dla zadania Nr 2.- 500.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500.000,00 złotych wraz z potwierdzeniem zapłaty dokumentu – dla zadania
Nr 1 oraz Nr 3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
1) 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się
o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 1,
2) 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się
o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 3,
3) 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się
o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 2,
4) 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się
o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 4.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy O/Stawiski numer: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030
z adnotacją „Wadium – SGiT.271.1.21.2022 – Zadanie Nr … (należy podać Nr zadania,
o które ubiega się Wykonawca). Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy, a także w szczególności w przypadkach określonych we wzorze umowy. Szczegółowe warunki zmiany umowy uwzględnia załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymy dokumentami należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udosępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.