eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Męcinka › Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowl. dot. termomodernizacji dwóch budynków Zamaw. na terenie Gminy Męcinka, tj. Szkoły Podstawowej i Przedszkola w MęcinceOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowl. dot. termomodernizacji dwóch budynków Zamaw. na terenie Gminy Męcinka, tj. Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Męcince

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MĘCINKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Męcinka 11

1.5.2.) Miejscowość: Męcinka

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-424

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@mecinka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.przetargi.mecinka.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowl. dot. termomodernizacji dwóch budynków Zamaw. na terenie Gminy Męcinka, tj. Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Męcince

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c74c41aa-4953-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3 „3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ", Poddziałanie nr 1 " 1 - 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne ", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387372/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44098,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres nadzoru obejmuje przede wszystkim:
1) prowadzenie wszelkich czynności Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn zm.);
2) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu realizacji inwestycji objętej nadzorem – zwanym dalej „budową”/„miejscem budowy” poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) nadzór przez inspektora, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
4) sprawdzanie/kontrolę jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją, przepisami techniczno-budowlanymi, normami branżowymi państwowymi i europejskimi, zasadami współczesnej sztuki budowlanej oraz kontrola rodzaju wyrobów budowlanych wbudowanych, oraz przeznaczonych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5) prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy min. raz w miesiącu oraz opracowywanie protokołów z niniejszych spotkań – protokoły należy dostarczyć uczestnikom narad konsultacyjnych i koordynacyjnych najpóźniej do 5-tego kolejnego dnia od daty spotkania/narady;
6) kontrolę i dbałość o terminowość realizacji robót objętych nadzorem;
7) ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych, w tym m.in. eksploatacyjnych oraz ekonomicznych w stosunku do dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, powziętych ustaleń i uzgodnień oraz umów na realizację robót budowlanych,
8) obecność na budowie - nie rzadziej niż raz w tygodniu, a tym samym nadzoru - począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi,
9) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego (najpóźniej w terminie 24 godzin od powstania lub uzyskania informacji) o zaistniałych w zakresie realizowanych prac nieprawidłowościach,
10) bieżącą weryfikację postępów i jakości prac poprzez prowadzone kontrole i odbiory, a w tym odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy;
11) uczestnictwo w pracach komisji odbiorów częściowych i odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez wymagane prawem Instytucje, w tym Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas przeprowadzonych kontroli;
12) uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych,
13) ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wnioskowanie wspólnie z Wykonawcą o akceptację zasadności ich wykonania do Zamawiającego (z wyjątkiem robót, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu lub uniknięciu strat – wówczas Inspektor sam podejmuje decyzję wiążącą Wykonawcę);
14) uczestniczenie we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących zadania, a także sporządzanie protokołów z tych spotkań i narad.
Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim zawarty jest w:
1) Projekcie budowlano-wykonawczym,
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB),
3) Przedmiarach robót,
- dostępna pn.: załącznik Nr 6 – Dokumentacja Projektowa - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod następującym adresem:
http://www.przetargi.mecinka.pl/?action=podglad&method=ogloszenie&id=114
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH INWEST-PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8860023430

7.3.3) Ulica: Ogrodowa

7.3.4) Miejscowość: WAŁBRZYCH

7.3.5) Kod pocztowy: 58-306

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.