eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w okresie 2 miesięcy (styczeń - luty 2023 r.)Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w okresie 2 miesięcy (styczeń - luty 2023 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Żłobków m.st W-wy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142864986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Belgijska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-511

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w okresie 2 miesięcy (styczeń - luty 2023 r.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a895b79f-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080763/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.3 Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na lata 2023-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia w przypadku Żłobka nr 40 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Żłobkowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII „Rozwój rynku pracy” Umowa nr: RPMA. 08.03.02-14-D928/20.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a895b79f-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą platformy Ezamowienia, pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a895b79f-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji,
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Żłobków m.st. Warszawy, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:
1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
1) przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,
2) realizacji zawartej umowy;
3) obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny ;
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:
1) upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
2) którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;
3) którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
4) biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów,
5) którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE: tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
6) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) a także w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych ;
2) sprostowania swoich danych osobowych ;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6) przenoszenia swoich danych osobowych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi ustawowe.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
10. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.
11. Dane osobowe nie będą:
1) profilowane;
2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
12. W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy,
2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.
Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba, od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-ZP.26.32.2022.WBL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w okresie 2 miesięcy (styczeń i luty 2023).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji (liczony w godzinach)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przesyłanie miesięcznych zestawień o ilości pobranej energii cieplej.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci ciepłowniczej – Wykonawca przedstawi oświadczenie, że dokona zwarcia umowy z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży następujące oświadczenia i dokumenty:
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wymaga złożenia ww. dokumentów w sytuacji opisanej w pkt 12.6 ppkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualna koncesja w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne a w przypadku gdy Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci ciepłowniczej - oświadczenie, że Wykonawca dokona zwarcia umowy z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów lub oświadczeń, których złożenia wymaga Zamawiający:
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w podrozdziale 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ – załącznik nr 2 do SWSZ;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 4 do SWZ;
5) wypełnioną kalkulację cenową - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
6) Ogólne Warunki Umowy obowiązujące u Wykonawcy.
7) Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych obowiązujący u Wykonawcy.
8) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 mają również wspólnicy spółki cywilnej.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),
2) cel gospodarczy,
3) zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,
4) odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,
5) okres obowiązywania umowy,
6) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,
7) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,
8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku:
1) zmiany w zakresie rezygnacji z poszczególnych placówek objętych zamówieniem lub w zakresie dodania nowych lokalizacji, w których będzie realizowany przedmiot umowy w przypadku przekazania lub przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,
2) zmian w zakresie mocy umownych (zmniejszenie, zwiększenie, przekroczenie) na wniosek Zamawiającego
3) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów u usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę (przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana wskaźników określonych w art. 436 pkt 4 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące wykazu placówek (w szczególności zmiany adresowe, osób do kontaktu, numerów telefonów), zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, danych teleadresowych wymagają jedynie pisemnego poinformowania Stron na adresy poczty elektronicznej osób wskazanych do realizacji umowy.
3. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę jednostkową brutto następuje z dniem wejścia w życie urzędowej zmiany stawki, przy czym cena jednostkowa netto określona w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy pozostaje niezmieniona.
Pozostałe zasady związane ze zmianą umowy zostały szczegółowo określone w rozdziale

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a895b79f-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.