eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeszcze › Opracowanie dok. proj. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dok. proj. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESZCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356305070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 4

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. proj. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e6c1a69-6fde-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044881/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gmina@brzeszcze.pl.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
• oraz poczty elektronicznej: gmina@brzeszcze.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie musi posiadać konto na ePUAP, jednak jego posiadanie ułatwi komunikowanie z Zamawiającym. Wykonawca poprzez konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania.
8) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@brzeszcze.pl .
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto
w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto
w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+061 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także opracowanie koncepcji uregulowania gospodarki ściekowej dla budynków położonych wzdłuż ul. Jana Pawła II wraz z drogami dolotowymi ciążącymi na zlewni drogi ul. Jana Pawła II wraz z optymalnym doborem odbiornika ścieków sanitarnych.


2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+061 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 Opracowanie koncepcji uregulowania gospodarki ściekowej dla budynków położonych wzdłuż ul. Jana Pawła II wraz z drogami dolotowymi ciążącymi na zlewni drogi ul. Jana Pawła II wraz z optymalnym doborem odbiornika ścieków sanitarnych. Proponowaną lokalizację studni włączeniowej dla koncepcji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 8.
 Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.
2.2. Projekt powinien obejmować przebudowę drogi łącznie z oświetleniem i odwodnieniem, budową/przebudową chodników, istniejących zjazdów i infrastrukturą towarzyszącą.
2.3. Lokalizacja: istniejąca droga ul. Jana Pawła II stanowi drogę publiczną gminną pozostającą w zarządzie Burmistrza Brzeszcz.
2.4. Dokumentację projektową należy wykonać, stosując rozwiązania techniczne spełniające
w optymalnym stopniu wytyczne Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego Gmina Brzeszcze będzie ubiegać się o dofinansowanie robót budowlanych - Szczegółowe zasady naboru o dofinansowanie zadań w ramach funduszu dostępne pod adresem: https://malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=dla_samorzadow - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający PRZEWIDUJE udzielania zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na usłudze inżynieryjnej w zakresie projektowania jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta w uzyskaniu decyzji ZRID

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo zakończył:
(a) Min. 2 projekty polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej: budowy/ przebudowy/ rozbudowy lub remontu dróg lub ulic wraz z kanalizacją deszczową, co najmniej klasy D o minimalnej długości 900 m każda;
(b) jedno zamówienie, polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie co najmniej jednego z rodzaju robót: budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi minimum kategorii D wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZriD;
(c) jedno zamówienia, polegające na opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
(d) Główny projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
(e) Projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(f) Projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Funkcje osób wyszczególnionych w pkt (d) - (f) można łączyć.
Osoby wyszczególnione w pkt (d) - (f) powinny być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.220) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych lub również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy oraz załącznik 1.1 – kryteria pozacenowe.
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie, w postaci elektronicznej.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ponosić będą soli-darnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikają-cego
z przedmiotu udzielonego zamówienia;
2) Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przy-padku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub za-wodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zo-stanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-nie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-czenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamó-wienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w ust. 4) i 5), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.