eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serniki › Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy SernikiOgłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Serniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SERNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Serniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818550450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@serniki.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugserniki.e-biuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Serniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bae92469-6c9d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022849/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Serniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bae92469-6c9d-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Za-mawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego musi posiadać konto podmiotu"Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 roz-porządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w post. sporządza się w postaci elektronicznej: a)w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy uży-ciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dok. elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elekt., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przed. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczo-nym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument sta-nowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w post. z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).Minimalne wymagania tech. dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy wymagany jest: a)Komputer PC:parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo b)Tablet/Telefon: parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje znajdują się w SWZ rozdział 11 pkt. 11.14.2, 11.14.3

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Eur. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozp.”, informuję, że: Adm. Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Serniki reprezentowana przez Wójta Gminy Serniki, adres: Serniki 1A, 21-107 Serniki, tel. 81 85 50 450. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Serniki. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zam. pub.(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzi. zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami PZP. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania; w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozp. służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 Rozp. na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. publ. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. publ. lub konkursu ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia post. o udzielenie zam. publ.. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Adm. w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osob. zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Adm. nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzu., o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności prot. oraz jego załączników. Ponadto infor., iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osob. nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Brzostówka, której zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych 10 cm styropianu wraz z technologicznym ocie-pleniem cokołu, ościeży i ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem warstwą 22cm wełny mine-ralnej wraz z usunięciem starej zbrylonej wełny mineralnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem krat okiennych, wymiana pokrycia dachu wraz z przedłużeniem krokwi poprzez przybicie nadbi-tek w celu montażu orynnowania wiszącego poza okapem budynku, uzupełnie-niem deskowania oraz remont kominów, usunięcie ścianek działowych –przywrócenie pierwotnej funkcji – pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne tj. rozbiórka ścianek dzia-łowych (bez ingerencji w konstrukcję budynku) wraz z wymianą posadzki i re-montem ścian wewnętrznych, podział pomieszczenia gospodarczego: wykonanie ścianki działowej i otworu w ścianie działowej wraz z montażem drzwi, likwidacja drzwi zewnętrznych wraz z zamknięciem otworu, odtworzenie istniejącego otworu wraz z montażem drzwi, remont schodów wewnętrznych wraz z wymianą balustrady, wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nisko pojemnościową instalację c.o. wyposażoną w grzejniki konwekcyjne z termozaworem i zawory pionowe, wymiana źródła ciepła – zastosowanie pompy ciepła typu powietrze – woda, częściowa wymiana instalacji wod.-kan., wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED-owe, wymiana instalacji odgromowej, montaż paneli PV o mocy 46,8 kWp, wykonanie utwardzenia terenu w miejscu instalacji pomp ciepła wraz z wygrodzeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.1. Składają się na niego następujące dokumenty:1)dokumentacja projektowa w tym: projekt techniczno-wykonawczy, 2)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), 3)przedmiary robót. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 ust. 1 Projektu umowy. Kryterium oceny ofert nie są objęte moduły i inwertery fotowoltaiczne, dla których gwarancja wynosi odpowiednio: 1) moduły fotowoltaiczne – minimum 10 lat gwarancji producenta, przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80 % po 25 latach,
2) inwertery fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś, której zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe, w tym: rozebranie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i dociepleniem dachu, rozebranie konstrukcji dachowej, rozebranie zadaszenia nad wejściem łącznie ze słupami, demontaż istniejących okien oraz drzwi wew. i zewn., skucie istniejącej posadzki, zdemontowanie istniejącego pieca ka-flowego, rozebranie istniejącego dojścia betonowego, utylizacja materiałów z rozbiórki; Roboty budowlane, w tym: wykonanie nowych wieńców oraz ścian szczytowych, wykonanie nowej więźby dachowej, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie podłóg, wykonanie ocieplenia stropodachu, montaż okien PCV, montaż drzwi zew. i wew., prace wykończeniowe wew. budynku, wy-konanie docieplenia elewacji i cokołu poniżej opaski, wykonanie obróbki komina, wykonanie pokrycia dachowego z orynnowaniem, obróbki blacharskie, wykonanie opaski wokół budynku i dojścia z kostki brukowej, wykonanie nasadzeń; Roboty elektryczne, w tym: demontaż instalacji elektrycznych, wykonanie tablic rozdzielczych TG, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, wykonanie, wykonanie instalacji zasi-lania urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji uziemiającej i ekwipoten-cjalnej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kWp.; Roboty sanitarne (wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie klimatyzacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.2 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: dokumentacja projektowa w tym: projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiary robót. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 ust. 1 Projektu umowy. Kryterium oceny ofert nie są objęte moduły i inwertery fotowoltaiczne, dla których gwarancja wynosi odpowiednio: 1)moduły fotowoltaiczne – minimum 10 lat gwarancji producenta, przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80 % po 25 latach,
2)inwertery fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Czerniejów, której zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe, w tym: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z ościeżnicami, skucie posadzek wraz z usunięciem ich podbudowy, demontaż pokrycia dachu wraz z utylizacją płyt azbestowo-cementowych, rozbiórka konstrukcji dachu budynku, rozbiórka istniejącego stropu żelbetowego na belkach stalowych, rozbiórka ścian wewnętrznych i wykucia nowych otworów, rozbiórka ganku przed głównym wejściem do budynku; Roboty budowlane, w tym: wykonanie wieńca, nadproży stalowych, wykonanie drewnianej konstrukcji dachu – wiązary kratowe w technologii płytek kolczastych, wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania, zamurowanie otworów w ścianach konstrukcyjnych, wykonanie ścian działowych, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie posadzek oraz podbudowy betonowej, wykonanie tynków, okładzin ściennych oraz roboty malarskie, mon-taż stolarki okiennej i drzwiowej; Roboty elektryczne, w tym: prace demontażowe, trasowanie, wykonanie przejść ściany i stropy, montaż konstrukcji wsporczych, układanie rur, listew i koryt ka-blowych, układanie kabli i przewodów, montaż opraw oświetleniowych podsta-wowych i awaryjnych, montaż gniazd wtyczkowych i osprzętu łączeniowego, łączenie przewodów i kabli, montaż tablic rozdzielczych, wykonanie połączeń wy-równawczych, podejścia i przyłączanie odbiorników, próby montażowe, pomiary i badania instalacji elektrycznych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6.3 kWp.;Roboty sanitarne, w tym: wykonanie instalacji wewnętrznych ciepłej i zimnej wody, wykonanie kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalacja kanalizacji zewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.3 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: dokumentacja projektowa w tym: projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiary robót. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 ust. 1 Projektu umowy. Kryterium oceny ofert nie są objęte moduły i inwertery fotowoltaiczne, dla których gwarancja wynosi odpowiednio: 1)moduły fotowoltaiczne – minimum 10 lat gwarancji producenta, przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80 % po 25 latach,2)inwertery fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Wola Sernicka Kolonia, której zakres robót obejmuje: Roboty budowlane, w tym: demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami, demontaż okładzin ściennych: glazura, boazeria; demontaż wypo-sażenia pomieszczeń, w tym: białej armatury, balustrad klatki schodowej, kratek wentylacyjnych, wyłazu na dach, demontaż wyposażenia pomieszczeń przezna-czonych do ponownego montażu – zgodnie z wytycznymi np. klimatyzatory, de-montaż instalacji wewnętrznych objętych remontem demontaż parapetów we-wnętrznych, demontaż ścianek działowych w celu wykonania wymiany podbu-dowy posadzek, skucie posadzek wraz z ich podbudową, demontaż pokrycia da-chu, wykonanie nowych posadzek wraz z nową podbudową i izolacją ścian fun-damentowych, odtworzenie ścianek działowych z pustaków ceramicznych, re-mont ścian wewnętrznych: tynki i glazura, malowanie wszystkich pomieszczeń: ściany i sufity, montaż stolarki okiennej, montaż nowej balustrady schodów we-wnętrznych, montaż nowej białej armatury, montaż nowego wyłazu na poddasze nieużytkowe, z wysuwaną drabinką, montaż nowego pokrycia dachu, montaż rolet okiennych i parapetów wewnętrznych, docieplenie ścian metodą lekko-mokrą, oczyszczenie i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, remont komina; Roboty elektryczne, w tym: prace demontażowe, trasowanie, wykonanie przejść ściany i stropy, montaż konstrukcji wsporczych, układanie rur, listew i koryt ka-blowych, układanie kabli i przewodów, montaż opraw oświetleniowych podsta-wowych i awaryjnych, montaż gniazd wtyczkowych i osprzętu łączeniowego, łą-czenie przewodów i kabli, montaż tablic rozdzielczych, wykonanie połączeń wy-równawczych, podejścia i przyłączanie odbiorników, próby montażowe, pomiary i badania instalacji elektrycznych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6.3 kWp.; Roboty sanitarne, w tym: wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wo-dy, wykonanie kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr1.4 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, w tym: projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiary robót. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 12 ust. 1 Projektu umowy. Kryterium oceny ofert nie są objęte moduły i inwertery fotowoltaiczne, dla których gwarancja wynosi odpowiednio: 1)moduły fotowoltaiczne – minimum 10 lat gwarancji producenta, przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80 % po 25 latach,2)inwertery fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W zakresie 1 części zamówienia: 1)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę, która: −polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, w zakres której wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych , wykonanie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie lub wymiana instalacji sanitarnej; −miała wartość minimum 1 300 000,00. zł brutto (milion trzysta tysięcy złotych brutto ).
W zakresie 2 części zamówienia: 1)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: −co najmniej jedną robotę, która: polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, w zakres której wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie lub wymiana instalacji sanitarnej , −miała wartość minimum 250 000,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). W zakresie 3 części zamówienia: 1)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
−co najmniej jedną robotę, która: polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, w zakres której wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie lub wymiana instalacji sanitarnej −miała wartość minimum 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych brutto). W zakresie 4 części zamówienia: 1)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jedną robotę, która: −polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, w zakres której wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie lub wymiana instalacji sanitarnej −miała wartość minimum 350 000,00 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 2)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: W zakresie części 1 :
a)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. c)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.W zakresie części 2:
a)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. c)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. W zakresie części 3 : a)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. c)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. W zakresie części 4: a)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. c)min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje znajdują się w SWZ Rozdział 6 - dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają: 1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
C.d. w sekcji pozostałe informacje

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ, b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym podstępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: w zakresie części 1 zamówienia - 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
w zakresie części 2 zamówienia - 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); w zakresie części 3 zamówienia - 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100); w zakresie części 4 zamówienia - 8.500 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Oddział w Sernikach nr rachunku: 30 8707 0006 0000 1101 2000 0067
z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.15.2022 – część nr …….”
(należy wpisać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b)kwotę wadium, c)termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a)oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. b)w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. c)zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10% ceny brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ……………... . Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………….………………..
nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 9. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych; poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana należycie. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru wykonanych robót.
Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 2)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dok. proj., lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4)przedłuż. terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót bud., stanowiących przedmiot zam., przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagr. Wyk., o którym mowa w § 3 ust. 1; 5)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geo. lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaproj. rozwiązań tech., przy czym przedłużenie terminu realizacji zam. nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6)przedłużenia terminu realizacji zam., o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zam. pub.,7)zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków cd. zmian umowy znajduje się w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ w § 18 i § 18a.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przy pomocy interaktywnego "Formularza ofertowego" udostępnionego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce "Informacje podstawowe".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rozwinięcie sekcji V pkt. 5.6
wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. 4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7 SWZ, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy . Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 7.6 SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.