eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koźminek › "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251451484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Koźminek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627637085

1.5.8.) Numer faksu: 627637207

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@kozminek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60bc6cd7-6fd2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00464588/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.2. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej” – znak sprawy: RIR ZPiFS.271.2.12.2022.3. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy(karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kmuszynska@kozminek.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: oswiata@kozminek.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w celu zapewnienia transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu, a także realizacji podpisanej umowy na dowóz dziecka do szkoły.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
firma świadcząca usługi przewozowe, która na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach,
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych jedynie na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na transport o opiekę dzieci w czasie przewozu i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ”Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do szkół i placówek oświatowych w roku 2023 w dni nauki szkolnej”.
Zadanie:
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych.
Dowozem do placówek oświatowych objętych będzie 7 uczniów niepełnosprawnych, godzina rozpoczęcia zajęć 8:00 (w tym 2 na wózku inwalidzkim), z miejsca ich zamieszkania (Chodybki, Koźminek, Marianów, Młynisko, Nowy Nakwasin, Osuchów, Rogal) do:
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „OLANKA”, ul. Częstochowska 23a, 62-800 Kalisz
• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 17a
• Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolicy przy ul. Radosna 1
• Zespołu Szkół Technicznych – Diecezji Kaliskiej przy ul. Złota 144,62-800 Kalisz.
Długość trasy wynosi około 77,50 km.
Odwóz 7 uczniów niepełnosprawnych (w tym 2 na wózkach inwalidzkich) planuje się na 2 kursy:
• I kurs 2 uczniów (ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolicy - dziecko porusza się na dużym wózku inwalidzkim, kończące około godz. 14:30) do miejsca zamieszkania tj. Nowy Nakwasin, Chodybki, długość trasy wynosi około 50 km.
• II kurs 5 uczniów (uczniowie kończące zajęcia w późniejszych godzinach w tym jedno dziecko na wózku inwalidzkim) tj. z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „OLANKA”, ul. Częstochowska 23a, 62-800 Kalisz, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu ul. Kordeckiego 17a; Zespołu Szkół Technicznych – Diecezji Kaliskiej przy ul. Złota 144, do miejsca zamieszkania tj. Koźminek, Marianów, Młynisko, Osuchów, Rogal znajdujących się na terenie Gminy Koźminek, długość trasy wynosi około 77,50 km.
Średnia długość tras w ciągu dnia wynosi około 205 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu z postępowania oraz uzyska największą ilość punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu krajowego przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne aktualne zezwolenie (licencje), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
a) Wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje samochodem z liczbą co najmniej 7 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, w tym z 2 miejscami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w tym obowiązkowo:
• Wyposażonym w atestowaną windę załadowczą lub rampę najazdową z powłoką antypoślizgową, umożliwiająca wprowadzenie wózka do pojazdu,
• System mocowania wózka inwalidzkiego
• Posiadającym aktualne badanie techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
• Nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg wpisu w dowodzie rejestracyjnym „Rok produkcji”)
Pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną usługę z zakresu specjalistycznego transportu uczniów niepełnosprawnych w sposób ciągły przez okres min. 9 miesięcy, w ramach jednej umowy, której wartość jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.
Wykonawca nie może sumować wartości kilki usług/zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości referencyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/licencja
Odpowiednie zezwolenie, licencja której posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5.
3.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – załącznik nr 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zal nr 1 – Formularz ofertowy
Zal nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Zal nr 3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Zal nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/ w ramach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.