eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › "Budowa dojazdu pożarowego nr 22 na istniejącej leśnej drodze gruntowej w Nadleśnictwie Płytnica - ETAP IV"Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa dojazdu pożarowego nr 22 na istniejącej leśnej drodze gruntowej w Nadleśnictwie Płytnica – ETAP IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570096300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Szwecja 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 672500200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plytnica@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_plytnica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa dojazdu pożarowego nr 22 na istniejącej leśnej drodze gruntowej w Nadleśnictwie Płytnica – ETAP IV”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32fef5a0-52fc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 544147,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi leśnej nr 22 na odcinku o długości ok. 1 370 m, na istniejącej drodze gruntowej w Nadleśnictwie Płytnica. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Płytnica: działki ewidencyjne o numerach 8254, 8253, 8252, 8269, 8268/10, 10/1 w obrębie ewidencyjnym Czechyń (32-17-052-0013), leśnictwo Czechyń.
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- usunięcie pni i krzewów,
- zdjęcie warstwy humusu,
- roboty ziemne,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wzmocnienie podłoża geosyntetykiem,
- podbudowa z kruszyw łamanych– warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- zaklinowanie wykonanej nawierzchni mieszanką piasku z domieszką gliny o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- profilowanie skarp i poboczy,
- wykonanie rowów przydrożnych,
- odbudowa istniejącego przepustu,
- roboty pomiarowe – inwentaryzacja powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 641026,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 850666,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 641026,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "TERRA PLUS" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671697345

7.3.3) Ulica: Jesionowa 1

7.3.4) Miejscowość: Lipka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-420

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 641026,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.