eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Remont drogi gminnej w miejscowości Ligota BialskaOgłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w miejscowości Ligota Bialska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774388531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biala.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c6d22b4-55e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej w miejscowości Ligota Bialska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c6d22b4-55e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi gminnej w miejscowości Ligota Bialska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401713

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie remontu drogi gminnej o długości 299 mb w Ligocie Bialskiej.
Prace remontowe polegać będą na:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie wyrównania nawierzchni oraz miejscowych wzmocnień,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- uporządkowanie poboczy,
- odtworzenie oznakowania pionowego.

UWAGA .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna i przedmiar prac budowlanych. Na zamierzenie dokonano zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca zobligowany jest do :
- opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej min.:
• dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
• oświadczenia Kierownika Robót (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),
• protokoły odbioru robót.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307156,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307156,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471134152

7.3.4) Miejscowość: Michałów 23

7.3.5) Kod pocztowy: 49-332

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307156,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.