eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. "Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa"Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241226

1.5.8.) Numer faksu: 874241238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9313d07f-5140-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9313d07f-5140-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00463879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037766/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Org.271.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 415224,58 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 373715,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu kompleksowych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „ Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I”, a w szczególności:
1) uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840
z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) wraz z przygotowaniem wymaganych załączników;
2) wykonanie interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych na dz. o nr geod. 371/5, 375/5, 371/6, 370/2, 371/2, 370/3 obręb Pisz 2, zgodnie z decyzją WKZ z dnia 12.12.2022 r., nr pisma 10461/2022 – strefy przy budynku Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu, o powierzchni ok. 2370 m2;
3) wykonanie dokumentacji terenowej w formie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej, w trakcie prowadzonych prac ziemnych;
4) zabezpieczenie i opracowanie materiałów zabytkowych, pozyskanych
w trakcie badań oraz przekazanie ich do Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
5) zapewnienie możliwości aktywnego uczestnictwa w wykonywaniu przedmiotowych badań, a także zaangażowania lokalnej społeczności
w proces badawczy, w ramach tzw. archeologii publicznej, poprzez udział
w pracach wykopaliskowych, bieżące udostępnianie informacji o wynikach badań w lokalnych mediach czy przeprowadzenie wydarzeń towarzyszących np. w formie warsztatów archeologicznych dla uczniów pobliskich szkół;
6) przygotowanie do zasypania wykopów i zabezpieczenie odsłoniętych reliktów architektury po ich zadokumentowaniu;
7) zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu badań;
8) opracowanie wyników badań po zakończeniu analiz interdyscyplinarnych
z uwzględnieniem rezultatów wszystkich dotychczas wykonanych badań archeologicznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych) obiektu;
9) wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych badań zgodnie
z obowiązującymi standardami i zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazanie go Zamawiającemu
w terminie 21 dni do dnia zakończenia prac w terenie. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z weryfikacyjną kartą KEZAL; Dokumentację (2 egz. w wersji drukowanej – 1 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla WKZ, 2 egz. w wersji cyfrowej dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego) należy sporządzić według standardów określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków oraz badań archeologicznych oraz wg „Standardów prowadzenia badań archeologicznych cz. 1. Badania nieinwazyjne lądowe” oprac. Z. Misiuk, J. Wrzosek, A. Oniszczuk, M. Sekuła, M. Sabaciński,
K. Czajkowski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2019 r.;
10) opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem (wnioski konserwatorskie wynikające ze wszystkich badań, w tym archiwalnych i dotyczące dalszych działań przy zabytku archeologicznym) po zakończeniu badań.
2. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności:
1) pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, wraz z przygotowaniem wymaganych załączników;
2) zezwoleń na usunięcie drzew i krzaków w przypadku takiej konieczności.
3. Obszar badań archeologicznych, objętych przedmiotem zamówienia określa załącznik graficzny – Mapa poglądowa stref badań stanowiąca załącznik do SWZ. Szacowana powierzchnia badań wynosi ok. 2370 m2, a głębokość badań wynosi 2 m od poziomu gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71351914-3 - Usługi archeologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 409713,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409713,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 409713,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA POMERANIA SP.Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882446946

7.3.3) Ulica: Rumiankowa 5

7.3.4) Miejscowość: Bojano

7.3.5) Kod pocztowy: 84-207

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 409713,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.