eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości MyślibórzOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Myślibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Myślibórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc18c9c3-5f69-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.37 „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435447/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.61.2022.AWE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz”
2. Niniejsze zamówienie realizowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Młyńskiej w Myśliborzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dz. nr 112, 748/1, 133, 122, 136, 111, 110, 101/3, 116, 191/1 , obręb 2 Myślibórz).
4. Długość przebudowy 327,00m. Zakres całego opracowania zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej.
5. Zakres prac obejmuje:
a. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b. Roboty ziemne
c. Podbudowy
d. Nawierzchnie
e. Roboty wykończeniowe i towarzyszące
f. Tereny zielone
g. Odtworzenie murka ochronnego
h. Mała architektura
i. Remont schodów
j. Organizacja ruchu drogowego
k. Kanalizacja deszczowa
l. Kanalizacja sanitarna
m. Przyłącza wodociągowe
n. Instalacja elektryczna
6. Objęta przebudową ul.Młyńska zlokalizowana jest na terenie starego miasta w Myśliborzu, które wpisane jest do rejestru zabytków pod nr 37decyzją znak: Kl-V-O/16/55 z dnia 22 kwietnia 1955r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczna unieważnienia:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.