eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13566eb9-5458-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastruktrą towarszyszacą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412691/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZP-Z.271.40.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w zakresie budowy jezdni, zjazdów, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy nawierzchni drogi dla rowerów i budowy infrastruktury: budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i studniami chłonnymi, rozbiórkę i budowę sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.
2. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, rozbiórkę istniejących nawierzchni i kolidujących elementów infrastruktury, budowę konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy, przebudowę drogi dla rowerów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi z przykanalikami i studniami chłonnymi oraz drenem odwadniającym, rozbiórkę i budowę gazociągu, wodociągu i linii elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz wykonanie zieleńców.
3. Początek budowy drogi gminnej ul. Wiejskiej przyjęto na granicy działki nr 237/12 i 245. Koniec opracowania założono w osi na granicy z działką 1346/2, wlot w Al. NSZZ „Solidarność” (droga nr 105625L).
Budowa ul. Wiejskiej dzieli się na 4 odcinki:
- Odcinek nr 1a (granica dz. nr 245 i dz. nr 237/12 – ul. Gospodarcza) – ok. 68 m,
- Odcinek nr 1b (ul. Gospodarcza – ul. Kard. St. Wyszyńskiego) – ok. 284 m,
- Odcinek nr 2 (ul. Kard. St. Wyszyńskiego - ul. Barwna/Tęczowa) - ok. 321 m,
- Odcinek nr 3 (ul. Barwna/Tęczowa – al. NSZZ „Solidarność”) - ok. 584 m.

4. Zakres robót branży drogowej:
- budowa nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej,
- budowa nawierzchni chodnika,
- budowa nawierzchni zjazdów,
- budowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowa nawierzchni drogi dla rowerów,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie zieleńców.

5. Zakres robót branży sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi Wp1 - Wp28, przykanalikami oraz studniami chłonnymi i drenem odwadniającym,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci gazowej,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci wodociągowej.

6. Zakres robót branży elektroenergetycznej:
- budowa oświetlenia ulicznego,
- rozbiórka i budowa kolidującego odcinka sieci elektroenergetycznej,
- budowa kanału technologicznego.

7. Wykonawca opracuje i wykona organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałą organizację ruchu (w przypadku przekroczenia terminu na wprowadzenie organizacji ruchu, którą dysponuje Zamawiający) wraz z ich zatwierdzeniem w organie zarządzającym ruchem.
8. Wykonawca wykona i dostarczy geodezyjne pomiarów powykonawczych oraz uzyska, w imieniu Zamawiającego, decyzję pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do nadzoru budowlanego zakończenia robót.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie i montaż tablic informacyjnych zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (Dz. U. 2021. 953 z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
10. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie książki drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582 z dnia 25 kwietnia 2005 r. z późniejszymi zmianami).

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający otrzymał liczne pytania, które wskazują na potrzebę korekty i uzupełnienia dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, w tym przedmiarów robót. Dokumentację uzupełnić należy także o projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu, co prowadzi do istotnej zmiany zakresu zamówienia. Powyższe okoliczności powodują, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione i podlega ono unieważnieniu na podstawie powołanego
w podstawie prawnej przepisu.
Po skorygowaniu oraz uzupełnieniu dokumentacji projektowej o dodatkowy zakres, Zamawiający ogłosi przedmiotowe postępowanie ponownie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.