eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Wymiana i montaż dwóch nowych urządzeń dźwigowychOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana i montaż dwóch nowych urządzeń dźwigowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana i montaż dwóch nowych urządzeń dźwigowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-951c2a7b-6f19-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępność Plus dla zdrowia, Na podstawie umowy nr: UM.SZP.W-4956.2022-00/2063/502

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pcmnzoz.pl/index.php/roboty-budowlane/aktualne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/- oferta
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - oferta
c) poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl - pytania od SWZ, wyjaśnienia, dokumenty na
wezwanie (...)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@pcmnzoz.pl (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68, KRS:0000330633, NIP:731-20-02-395).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: e-mail: iodo@pcmnzoz.pl; adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymiana i montaż dwóch nowych urządzeń dźwigowych” 61/ZP/TP1/RB/22 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami, dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). (...)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 61/ZP/TP1/RB/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia m in. jest:
• Sporządzenie projektu wymiany dźwigów zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU i obowiązującymi przepisami prawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
• Demontaż dwóch dźwigów: osobowego oraz osobowo – towarowego;
• Dostawa i montaż nowych dźwigów z wykorzystaniem istniejących szybów dźwigowych;
• Roboty budowlane i adaptacyjne towarzyszące wymianie dźwigów;
• Przekazanie przez Wykonawcę dźwigów z wszelkimi dokumentami koniecznymi dla prawidłowego użytkowania;
• Rejestracja dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z dopuszczeniem ich do eksploatacji,
• Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego
• Przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
• Serwis gwarancyjny, przeglądy, konserwacja.
Wymiana dwóch dźwigów (w formie zaprojektuj i wybuduj): osobowego (symbol dźwigu W2 wg Programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) oraz osobowo towarowego (symbol dźwigu W3 wg Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) w zespole budynków PCM w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68. Wykonawca wykona dokumentację projektową i na jej podstawie zrealizuje wymianę ww. dźwigów. Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ obejmuje wymianę siedmiu dźwigów osobowo – towarowych. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zamierza dokonać wymiany tylko dwóch dźwigów, o których mowa w niniejszym rozdziale.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Wykonawca samodzielnie określi sposób wymiany dźwigu. Zamawiający wymaga, by gwarantował on osiągnięcie celu zamówienia. Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz przepisy i wymogi w określone w „Standard dostępności Szpitali” stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.
Wszystkie działania modernizacyjne będące przedmiotem zamówienia, mają na celu dostosowanie nowych wind do warunków umożliwiających korzystanie osobom chorym i niepełnosprawnym zgodnie ze STANDARDEM DOSTĘPNOŚCI DLA SZPITALI oraz PN-EN 81-70:2005

Zamawiający wymaga, aby dźwigi posiadały klasę energetyczną A wg ISO 25745.

Zamawiający wymaga wyposażenia obu dźwigów w kamery monitoringu (wraz z ich podłączeniem do systemu monitoringu Zamawiającego) zgodne z systemem posiadanym przez Zamawiającego, tj. systemem UBIQUITI.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiednio obniżył cenę oferty o koszt złomu uzyskanego podczas robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a)
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %b) Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:


Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100
Cena brutto oferty badanej

3. Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4. Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
5. Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać badana oferta za kryterium ceny to 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 2 roboty budowlane na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. brutto każda (polegające na demontażu i montażu nowego urządzenia dźwigowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SWZ.
W zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji zamówienia:
• Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, posiadającą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową kierowania robotami budowlanymi i posiadającą doświadczanie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na dostawie, demontażu i montażu dźwigu osobowego i osobowo towarowego.
• Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadającą Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, posiadającą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową kierowania robotami budowlanymi i posiadającą doświadczanie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na dostawie, demontażu i montażu dźwigu osobowego i osobowo towarowego
W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 9 do SWZ
UWAGA!!!
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania pracami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn.zm.).
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę, w przypadku spełnienia przez tą osobę wymogów podanych powyżej dla każdej z branż/specjalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia na każdym etapie realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert „oświadczenie wstępne - brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu– stanowiące załącznik nr 3 do SWZ
• Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert „oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-4 i 6 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 2 roboty budowlane na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. brutto każda (polegające na demontażu i montażu nowego urządzenia dźwigowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SWZ.
W zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji zamówienia:
• Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, posiadającą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową kierowania robotami budowlanymi i posiadającą doświadczanie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na dostawie, demontażu i montażu dźwigu osobowego i osobowo towarowego.
• Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi posiadającą Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, posiadającą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową kierowania robotami budowlanymi i posiadającą doświadczanie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na dostawie, demontażu i montażu dźwigu osobowego i osobowo towarowego
W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 9 do SWZ
(...)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
- Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy;
- Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie wstępne
- Wypełniony załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie dot. przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
8.4. Wypełniony Załącznik nr 7 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
8.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.
8.6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
8.7. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. UWAGA – Zamawiający może odstąpić od wymogu złożenia ww. dokumentu wraz z ofertą w przypadku podania w Formularzu Ofertowym w pkt. 13 (Zał. Nr 1 do SWZ) w miejscu wykropkowanym przez Wykonawcę adresu strony internetowej pod którym dostępne będą ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
a) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
b) zaciąganie zobowiązań;
c) złożenie oferty wspólnie;
d) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).
5. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.
6. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w formularzu ogłoszenia, szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy przewiduje wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/- oferta b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal- oferta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w formularzach ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający informuje, iż dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawierają szczegółowe wymagania związane z niniejszym postępowaniem przetargowym

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.