eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wielopole Skrzyńskie › Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/668787

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48225d8c-3f18-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010022/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368524/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5808508,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie (działka ewid. 1165/9) wraz z niezbędnym wyposażeniem. Rozbudowa polegać będzie na wykończeniu dobudowanej nowej części do istniejącego budynku dydaktycznego.
Nowa cześć budynku składa się z sali gimnastycznej oraz „przewiązki” z pomieszczeniami dydaktycznymi. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, całość będzie służyła jako kompleksowy budynek oświatowy o wysokim standardzie.
Zaplanowane roboty budowlane obejmują m.in:
- wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym: posadzki, ścianki działowe, izolacje termiczne, wylewki betonowe, podłogi drewniane, spoczniki, tynki, sufity, okładziny ścienne, okładziny akustyczne, prace malarskie,
- dostawa i montaż, uruchomienie i odbiory dźwigu osobowego,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym wykonanie elewacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- instalacja wentylacji,
- wykonanie elewacji zewnętrznej, w tym docieplenie wełną mineralną,
- wykonanie schodów przy wejściu głównym,
- wycinkę drzew,
- plantowanie i humusowanie gruntu.
Ponadto zaplanowano dostawy niezbędnego wyposażenia.

Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz, winda, toalety dostosowane do potrzeb.
Niniejsza rozbudowa nie ingeruje w istniejący układ funkcjonalno-użytkowy obecnego budynku szkoły. W związku z przeniesieniem części funkcji do nowoprojektowane segmentu (sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną) przewiduje się re-aranżację funkcji części pomieszczeń, oraz stworzenie otwarć komunikacyjnych w tym połączenie komunikacyjne istniejącego budynku z projektowaną rozbudową na poziomie parteru i piętra. Główne wejście do istniejącego budynku wraz z istniejącymi schodami zewnętrznymi pozostawia się bez zmian.


Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7895595,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9931284,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7895595,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "REMBUD" SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 005135207

7.3.3) Ulica: Tunelowa

7.3.4) Miejscowość: Strzyżów

7.3.5) Kod pocztowy: 38-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) wykonanie robót instalacji elektrycznych - 14% części zamówienia - Podwykonawca nie jest jeszcze znany
2) wykonanie robót instalacji sanitarnych - 23% części zamówienia - Podwykonawca nie jest jeszcze znany

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7895595,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.