eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarowice › Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w Gminie Ożarowice - w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w Gminie Ożarowice – w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŻAROWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Ożarowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-625

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sabina.mikolajek@ug.ozarowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w Gminie Ożarowice – w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a422b270-6f1f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028428/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w Gminie Ożarowice – w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.ozarowice.pl/bipkod/28542322

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.ozarowice.pl/bipkod/28542322

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP posiada dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronach: a) w zakresie miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi b) w zakresie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin 3) Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz ePUAP znajduje się w pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 4) Zamawiający wskazał w SWZ adres oraz identyfikator postępowania w miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 5) Składanie oświadczeń i dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą postępowania lub numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6) Oświadczenia lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Pozostałe wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń składanych przez Wykonawców określa rozdział 11. SWZ. 7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 8) Oferta, oświadczenia i dokumenty podmiotowe dotyczące Wykonawcy, Wykonawców i innych podmiotów, pełnomocnictwa, składane są w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 9) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem złożenia oferty z załącznikami oraz podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem, że po otwarciu ofert Wykonawca może komunikować się wyłącznie za pośrednictwem adresu (adresów) poczty elektronicznej wskazanego w formularzu oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający przekazuje poniższe informacje. 2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ożarowice reprezentujący Gminę Ożarowice z siedzibą: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, tel. (32) 393 28 60, e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl 3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób: a) pisemnie pod adresem: 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15, b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ug.ozarowice.pl. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Pzp) - przetwarzanie ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest niezbędne do realizacji zarówno postępowania, jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji. 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące. 8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w szerszym zakresie mogą być Organy Państwowe. 9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 10) Posiada Pani/Pan: i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych, ii) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych, iii) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO własnych danych osobowych, iv) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 11) Nie przysługuje Pani/Panu: i) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ii) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, iii) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIZ.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w Gminie Ożarowice”, w tym:
a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, STWiOR, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym wszelkich uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
b) Przebudowa odcinka drogi na długości ok. 1.790 m;
c) Ciągi piesze i pieszo-rowerowe na długości ok. 1.790 m;
d) Przebudowa skrzyżowania z ulicą Dworcową;
e) Infrastruktura uspokojenia ruchu, rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz BRD;
f) Kanalizacja deszczowa;
g) Oświetlenie uliczne;
h) Oznakowanie pionowe i poziome.
2) Przedmiot zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, określają szczegółowo:
a) program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami;
b) projektowane postanowienia umowy.
3) Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi lub dróg o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 3 mln zł brutto.
Uwagi:
(1) Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia zawodowego Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasobów nabytego przez każdego z nich z osobna.
(2) Pojęcia budowa oraz przebudowa należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane.
(3) Wykonawca powołujący się na doświadczenie przy robotach wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam bezpośrednio uczestniczył.
(4) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału dotyczących doświadczenia Wykonawcy w walucie innej niż polska (PLN) należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu.
2) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, w tym co najmniej:
a) Jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, która:
– posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
– posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w przedmiotowej specjalności (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane);
b) Jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności drogowej, która:
– posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
– posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta w przedmiotowej specjalności (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane),
– jako projektant opracowała co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy drogi lub dróg, o łącznej długości co najmniej 0,5 km.
Uwagi:
(1) Pojęcia budowa oraz przebudowa należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane.
(2) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną lub więcej osób.
(3) Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
i) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
i) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
ii) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także podmiot udostępniający zasoby składają, w ramach oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, razem z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł.
2) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4) O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca wraz z ofertą przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6) W treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
8) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo, przy czym wadium składane w formie gwarancji lub poręczenia powinno gwarantować wypłatę należności za działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, podlega odrzuceniu.
10) W okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta albo poręczyciela z żądaniem wypłaty wadium.
11) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożona i podpisana w taki sposób, żeby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 4) Wszelka korespondencja w sprawie oferty dokonywana będzie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na adres wskazany w ofercie. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym w zakresie przedmiotu, ceny, terminu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ). 2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy. 3) Wprowadzenie zmian do Umowy jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków: - Zgodnego oświadczenia Stron; - Zachowania formy pisemnej zmiany; - Zgodności zmiany z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.