eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ulhówek › "Cyfrowa Gmina - Informatyzacja Gminy Ulhówek"Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Cyfrowa Gmina - Informatyzacja Gminy Ulhówek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ulhówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 1/1

1.5.2.) Miejscowość: Ulhówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-678

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846616004 w.24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ulhowek.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulhowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Cyfrowa Gmina - Informatyzacja Gminy Ulhówek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb2ecc0-6efd-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

_Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.ulhowek.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.ulhowek.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy przetargowej pod adresem https://pzp.ulhowek.pl/ (zwanej dalej Platformą przetargową) w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
5.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
5.3 Ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
5.4 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5.5 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
5.6 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gmina@ulhowek.eurzad.eu
5.7 Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem - Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej.
5.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://pzp.ulhowek.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1; 22-678 Ulhówek.
21.1.2 jednostka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ulhowek.pl;
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Wykonawca posiada na podstawie art. 15 RODO prawo: dostępu do danych osobowych dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Wykonawca zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Wykonawcy: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uruchomienie usług publicznych w postaci portalu podatkowego – obejmuje m.in.:
a) Dostawę i wdrożenie portalu mieszkańca (system do zdalnej obsługi mieszkańca),
b) Integrację systemów eksploatowanych przez urząd z systemem do zdalnej obsługi mieszkańca,
c) Szkolenia w zakresie obsługi portalu mieszkańca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia błędu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wady

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stacji roboczych – obejmuje dostawę stacji roboczych (komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym) – 15 szt oraz laptopów (komputerów przenośnych z systemem operacyjnym) -2 szt .

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup specjalistycznego oprogramowania – obejmuje zakup oprogramowania do monitoringu i zarządzania siecią komputerową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie strony internetowej ulhowek.pl do wymagań WCAG 2.1

4.2.6.) Główny kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres opieki technicznej

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części I zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, każde obejmujące dostawę i wdrożenie portalu udostępnionego w sieci Internet prezentującego stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z dziedzinowym systemem podatkowym i księgowym oraz platformą ePUAP,
2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) obejmujących dostawę i wdrożenie portalu udostępnionego w sieci Internet prezentującego stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z dziedzinowym systemem podatkowym i księgowym oraz platformą ePUAP, pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu); - co najmniej dwiema osobami na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących modernizację lub wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, iż Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3a oraz nr 3b do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa składa każdy z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia)
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ)
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, obejmujących co najmniej osoby, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
1. próbkę oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego w celu potwierdzenia, że spełnia ono wymagania (cechy i funkcjonalności) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ. Wymagania dotyczące formy i sposobu złożenia dokumentu, jakim jest próbka oraz sposób jej badania na podstawie scenariuszy Zamawiający opisał w Załączniku nr 8 SWZ;
2. szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie wymagań minimalnych, sporządzoną w oparciu o Załącznik do oferty (formularza oferty) odpowiedni dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, z załączeniem wyników testu PassMark CPU Mark potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w stacjach roboczych (komputerach stacjonarnych) i laptopach, dopuszcza się wydruki w języku angielskim. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
3.3 Postanowienia pkt. 3.2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia z ofertą następujące dokumenty podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym: 1. Odpowiednio wypełniony formularz oferty, sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 2c, lub 4c do SWZ – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 3.1 SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.6 niniejszej SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 Ustawy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień jednego rodzaju. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwa zamówienia, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch zamówień jednego rodzaju wymaganych przez Zamawiającego.
11.1.4 W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.1.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim stosowną umowę na warunkach określonych w projektach umów stanowiących Załączniki nr: 2a, 2b, 2c, 2d dla poszczególnych części

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.ulhowek.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.