eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cpz@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecc555fd-6efd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00255139/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu inwestycji i nieruchomości – edycja szkolenia z języka angielskiego dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin", dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Patrycja Chajec – pracownik Działu Procedur Zakupowych w Centrum Polityki Zakupowej Uniwersytetu Gdańskiego, e mail: patrycja.chajec@ug.edu.pl w godzinach 06:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym,
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której Stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3), jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi*,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.163.2022.PC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia: specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości, zwanego dalej „szkoleniem”, dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez przeprowadzenie szkolenia ze specjalistycznego słownictwa języka angielskiego. Liczba uczestników szkolenia: 7 osób, wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin. 1 godzina szkoleniowa trwa 60 minut. Szkolenie realizowane przez 7 dni w tygodniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do umowy.
4. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe).
5. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot) wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. stoły, krzesła, rzutnik, tablica. Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania osób skierowanych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i przedłożenia ich Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Dostęp do materiałów w formie papierowej powinien być zapewniony uczestnikom najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia i nieograniczony czasowo.
7. Zajęcia muszą być prowadzone z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej (kadra dydaktyczna Uniwersytetu Gdańskiego), przez co należy rozumieć dopasowanie omawianych zagadnień, przykładów, metod lub narzędzi do specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na wszystkich dokumentach (materiałach szkoleniowych, dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia, listach obecności itp.) oznaczenia o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SWZ.
9. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.
10. Wszelkie szczegółowe uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie wykonywania zamówienia będą odbywały się w formie elektronicznej.
11. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:
na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności administracyjne i koordynujące świadczenie usług w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy opisane są w § 9 projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.
12. Usługa powinna być wykonywana w sposób zgodny z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie lektora języka angielskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 1 osobą, tj. lektorem języka angielskiego, którego skieruje do wykonania zamówienia, posiadającego:
a) wykształcenie wyższe – tytuł mgr filologii angielskiej,
b) doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego dla dorosłych polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń ze specjalistycznego słownictwa języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości obejmujących takie zagadnienia jak: rynek kapitałowy i pieniężny, finansowanie inwestycji, inwestycje finansowe, strategie inwestycyjne przedsiębiorstw, inwestycje na rynku nieruchomości (projekty deweloperskie), inwestycje w wartości niematerialne, inwestowanie w innowacje, przygotowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, analiza rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, komercjalizacja nieruchomości, zarządzanie ryzykiem – wykazane szkolenia muszą łącznie zawierać co najmniej 3 ww. zagadnienia – w wymiarze minimum 12 godzin każde, przy założeniu, iż 1 godzina szkoleniowa wynosiła co najmniej 45 minut, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 4 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp - załącznika nr 3 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
wykazu osób – załącznika nr 4 do SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 9 SWZ w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XX pkt 6 SWZ.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3),
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia w wyniku zaistnienia siły wyższej,
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 poprzez jego wydłużenie na zasadach określonych w § 5 ust. 2,
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 poprzez jego wydłużenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności organizacyjnych, np. z powodu choroby lektora języka angielskiego, co będzie udokumentowane oświadczeniem Wykonawcy,
6) zmiana osoby wskazanej w § 7 ust. 1, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na inną osobę pod warunkiem, że zaproponowana osoba będzie posiadała wymagane wykształcenie i doświadczenie do świadczenia usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ i nie niższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
7) innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.