eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Wiśnicz › Dostawy warzyw świeżych - jesień do Zakładu Karnego w Nowym WiśniczuOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy warzyw świeżych – jesień do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leksandrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Wiśnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-720

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_now_wisnicz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw świeżych – jesień do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd6ba164-3b3b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008151/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Warzywa - jesień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362682/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Warzywa świeże:
Buraki ćwikłowe – CPV 03221111-7 – 9 000 kg
Dostarczane buraki powinny być całe, bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zaparzenia, gnicia, bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń w tym bez grudek ziemi. Pakowane w siatki do 15 kg netto. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać buraki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości.
Cebula – CPV 03221113-1 - 10 000 kg
Cebula, cała, bez uszkodzeń, czysta, bez zanieczyszczeń, bez szklistej i mięsistej łuski, jędrna, wystarczająco wysuszona, bez pustej i twardej szyjki, bez szkodników i uszkodzeń przez szkodniki, bez wyrastającego szczypioru, bez uszkodzeń. Nie dopuszcza się cebuli z objawami gnicia lub takiego zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia. Pakowana w siatki do 15 kg netto.
Marchewka – CPV 03221112-4 – 16 000 kg
Dostarczana marchewka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, niezdrewniała. Pakowana w siatki do 20 kg netto.
Pietruszka – CPV 03221100-7 – 4 000 kg
Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Pakowana w siatki do 15 kg netto.


Seler - CPV 03221100-7 – 4 000 kg
Korzeń selera powinien być zdrowy, bez śladów gnicia, cały, bez ordzawień skórki, bez uszkodzeń mechanicznych i stłuczeń, twardy, bez szkodników i śladów po szkodnikach. Na przekroju seler powinien mieć barwę białą lub biało- kremową, bez pustych przestrzeni. Czysty, korzeń pakowany w siatki do 15 kg netto.
Kapusta świeża biała – CPV 03221410-3 – 3 500 kg
Dostarczana kapusta biała wielkości od 1,5 – 5,0 kg ma być cała, zwarta, bez odgnieceń, liście bez uszkodzeń mechanicznych i bez pęknięć, zdrowa – bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, lekko zielona, czysta, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych. Pakowana do 25 kg netto.
Pieczarka – CPV 03221260-6 – 140 kg
Pieczarki grzyby dostarczane w stanie świeżym, wygląd okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolną częścią trzonu, barwa kapelusz po zewnętrznej stronie biały, białokremowy, centralnie lekko brązowawy, blaszki białe lub z odcieniem różowym, miąższ biały lub z odcieniem różowym, smak i zapach charakterystyczny dla pieczarek, trzony grzybów nie dłuższe niż średnica kapeluszy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 120718,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Warzywa strączkowe:
Fasola “Jaś” - CPV 03221220-4 – 1 500 kg
Dostarczana fasola „Jaś” powinna być zdrowa, czysta, sucha, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, ziarna zbliżonej wielkości, w całości, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednoodmianowy, bez zanieczyszczeń. Pakowana w worki do 5 kg netto.
Groch łuskany – CPV 03221220-4 – 2 500 kg
Groch łuskany jednoodmianowy ma być zdrowy, czysty, suchy, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, przebrany, bez zanieczyszczeń, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Pakowany w worki do 5 kg netto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221220-4 - Groch

4.5.5.) Wartość części: 26775,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Kiszonki:
Kapusta kiszona biała – CPV 15331461-6 – 10 000 kg
Dostarczana kapusta barwy białej lub kremowo – białej powinna mieć smak słono – kwaśny, bez obcych posmaków i zapachów, nie zepsuta. Pakowana w beczki do 30 kg netto.
Ogórki kiszone – CPV 03221270-9 – 5 300 kg
Dostarczane ogórki kiszone powinny być twarde, całe, niezepsute, o smaku słono – kwaśnym, bez obcych posmaków i zapachów. Pakowane w beczki do 20 kg netto. Natomiast łączna waga wsadu wraz z zalewą nie może przekraczać 35 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331461-6 - Kapusta kiszona puszkowana

4.5.5.) Wartość części: 75705,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Ziemniaki:
Ziemniaki – CPV 03212100-1 – 87 000 kg
Ziemniaki jadalne: o barwie białej, dojrzałe bulwy, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc, o średnicy poprzecznej min. 4 cm i i podłużnej 6 cm. Dostawy ziemniaków w opakowaniach jednorazowych, w przedziale od 15 kg netto do 25 kg netto. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać ziemniaki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 146160,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Owoce:
Jabłka – CPV 03222321-9 – 7 000 kg
Jabłka gramatura od 0,15 – 0,25kg, mają być dostarczane w stanie świeżym, całe, zdrowe – nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Powinny mieć kształt, wielkość i barwę charakterystyczną dla danej odmiany, nieuszkodzone. Pakowane w skrzynki do 15 kg netto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.5.5.) Wartość części: 13230,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Gręda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 662-150-80-34

7.3.4) Miejscowość: Stawiszyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-02 do 2023-06-02

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolanta Zdunek F.H. "GRACJA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 832-111-05-58

7.3.4) Miejscowość: Siemkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-02 do 2023-11-02

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gospodarstwo Rolne Mariusz Woźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 662-16-00-219

7.3.4) Miejscowość: Sokolina

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-02 do 2023-11-02

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Gręda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 662-150-80-34

7.3.4) Miejscowość: Stawiszyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-02 do 2023-06-02

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krzysztof Gręda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 66-150-80-34

7.3.4) Miejscowość: Stawiszyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-02 do 2023-06-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.