eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka".Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWA MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Konstytucji 3 Maja 32

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48468144241

1.5.8.) Numer faksu: 4846144241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawam.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e62e76bc-6ef9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

httsp://www.bip.rawam.ug.gov.pl/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W powyższym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówie-nia odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
• miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAP-u: https://epuap.gov.pl/wps/portal
• poczty elektronicznej: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.2.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach ko-rzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochro-ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.: +48 (46) 8144241, fax: +48 (46) 8144241, e-mail: sekreta-riat@rawam.ug.gov.pl
b. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@rawam.ug.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kon-taktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
c. dodanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.
d. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
E .Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
f. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie Wykonawcy;
- zawarcia umowy;
- rozliczenia finansowo- księgowego.
ciąg dalszy w SWZ ( rozdział 22 pkt 22.2-22.4)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR-OŚiO.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na:
a) Przyjęciu do schroniska odłowionych w 2023 r. z terenu gminy Rawa Mazowiecka bezdomnych zwierząt;
b) Zapewnieniu wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Rawa Mazowiecka;
c) Prowadzeniu działań adopcyjnych w stosunku do zwierząt pochodzących z terenu gminy Rawa Mazowiecka, poprzez poszukiwanie chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie ich do adopcji poprzez zawarcie w imieniu Zamawiającego umowy adopcyjnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Umowa powierzenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (jeśli 3 cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrąglenie nastąpi w dół, zaś jeśli trzecia cyfra po przecinku będzie większa bądź równa od 5 zaokrąglenie nastąpi w górę).
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (największa ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-nika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (jeśli jest wy-magane) oraz zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wyko-nawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Doświadczenie
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie objętym zamówieniem o łącznej wartości nie niższej niż 100 000,00zł tj. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowo-dów określających czy usługi te zostały wykonane należycie.
Odległość
- Wykonawca spełni warunek, jeśli schronisko, do którego będzie przyjmował zwierzęta zlokalizowane jest w odległości do 150 km od siedziby Gminy Rawa Mazowiecka.
Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępo-wania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wyko-nawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawo-dowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wy-konał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie objętym zamówieniem o łącznej wartości nie niższej niż 100 000,00zł tj. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie sporządzone zgodnie z Załącznik Nr 6 do SWZ- w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt a) SWZ
b) posiada zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie-rząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (jeśli dotyczy) oraz zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydane w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej oraz wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2do SWZ
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, a podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.