eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zapolice › Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAPOLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Strażacki 5

1.5.2.) Miejscowość: Zapolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438231982

1.5.8.) Numer faksu: 438231982

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26d0be35-5792-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020965/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405047

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKI.271.30.2023.AZK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166290,85

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 6, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi około 175 043 kWh. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
3. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych.
4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31 grudnia 2024 r.
5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 6 do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 6 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 6 do SWZ, w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych PPE.
6. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: nie dotyczy
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych: Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców: Reasumując Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149247,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 247167,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149247,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RENPRO SPÓŁKA Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8542166221

7.3.4) Miejscowość: SZCZECIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149247,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.