eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wielicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Górny 2

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 399 98 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatwielicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatwielicki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb05757-6cc3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031783/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowwgo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/spwieliczka,m,403759,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej przetargi@powiatwielicki.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Strona postępowania:
https://bip.malopolska.pl/spwieliczka,m,403759,2022.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Regulaminu
ePUAP. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje postanowienia regulaminów,
o których mowa powyżej, a także instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz uznaje je za wiążące. 4.Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres poczty elektronicznej
wskazanej do kontaktu w niniejszym postępowaniu . Identyfikator postępowania jest dostępny są na Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.7. Nazwa odbiorcy na platformie
ePUAP: Powiat Wielicki, Adres skrytki ePUAP: /o03wq89ojp/SkrytkaESP . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp i oferty wraz z załącznikami) w
szczególności składanie oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji), a także za pomocą poczty elektronicznej wskazanej do kontaktu w niniejszym postępowaniu 9. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania ( lub ID
postępowania).10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na wskazany adres e-mail. 11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz.
2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wielicki będący
kierownikiem Starostwa Powiatowego w Wieliczce z siedzibą władz przy ul. Rynek Górny 2, tel. 12 3999800, faks 12 3999701 , e
mail: sekretariat@powiatwielicki.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej:
iod@powiatwielicki.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora - Wieliczka ul. Rynek Górny 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych
odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu w Wieliczce określonych przepisami
prawa,w szczególności w art. 4, 4ai 5 ustawy o samorządzie
powiatowym, w celu realizacji przysługujących starostwu uprawnień, bądź spełnienia przez starostwo obowiązków określonych tymi
przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Dane nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj. podmioty, którym
udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.Po spełnieniu celu, dla
którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w
momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 5. przenoszenia swoich danych osobowych w
zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest
wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych może być wymogiem:
a. ustawowym,
b. umownym,
c. warunkiem zawarcia umowy,
b) do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować
zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli
zawrzeć takiej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIU 272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w tym między innymi komputerów
stacjonarnych, monitorów, laptopów, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych itp. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 (OPZ), 6 i 7 do SWZ . 3. Koszt dostawy wraz z wniesieniem na
miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj.: Wieliczka, ul. Słowackiego 29)
pokrywa we własnym zakresie Wykonawca. 4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru
ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami
instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp
5. Produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być:
a) fabrycznie nowe;
b) wolne od wad fizycznych i prawnych;
c) dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta;
d) dostarczone wraz z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;
e) zgodne z odpowiednimi normami i innymi wymaganiami formalnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.
3.Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. b) W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo.3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia. 6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę 8. W przypadku, gdy oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość zmiany umowy:
1).Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 pzp. oraz wskazanym poniżej:
2) Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar,powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/ wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, jako odbiorcę wskazując POWIAT WIELICKI

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.