eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi woj. nr 992 Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród-Kąty-Krempna-Świątkowa Mała-Grab-Granica Państwa z zabezpieczeniem osuwiska w m. MajscowaOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi woj. nr 992 Jasło–Zarzecze–Nowy Żmigród–Kąty–Krempna–Świątkowa Mała–Grab–Granica Państwa z zabezpieczeniem osuwiska w m. Majscowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zamawiający jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi woj. nr 992 Jasło–Zarzecze–Nowy Żmigród–Kąty–Krempna–Świątkowa Mała–Grab–Granica Państwa z zabezpieczeniem osuwiska w m. Majscowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e176cf6f-6cba-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Szczegóły zawarte zostały w pkt 14 Instrukcji dla wykonawców - Rozdział I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW jest Pan Jakub Baraniewski (e mail:iod@pzdw.pl);
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowień umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowień.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa od km ok 3+600 do km ok 4+200 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok 3+870 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Majscowa.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ,
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.
Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej lub innej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji tj. powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.

Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża drogowa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża konstrukcyjno-budowlana

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Doświadczenie wykonawcy
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, min. jednej dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub wyższej (zgodnie z Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zm.) lub z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)) wraz ze stabilizacją/zabezpieczeniem osuwiska i uzyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003.80.721 ze zm.).

W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości.

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami RP: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi i osuwiska o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i stosowne pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim

Powyższe doświadczenie musi zostać poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
Zamawiający nie wymaga aby w/w zadania dotyczące drogi i osuwiska były wykonane w ramach jednej inwestycji, z zastrzeżeniem iż dla doświadczenia zdobytego na terenie RP dla drogi konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, natomiast dla osuwiska Zamawiający uzna także decyzję o pozwoleniu na budowę. Dla doświadczenia zdobytego poza terenami RP konieczne jest uzyskanie stosownych zgód równoważnych w/w decyzjom, pozwalających na wykonanie robot budowlanych dla zadań dotyczących drogi i osuwiska. zgodnie ze stosownymi regulacjami zagranicznymi.

Poprzez sformułowanie „budowa”, „przebudowa” Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie „prawo budowlane”.
Poprzez sformułowanie „osuwisko” Zamawiający rozumie nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni.
Poprzez sformułowanie „droga” Zamawiający rozumie definicje zgodną z „ustawą o drogach publicznych”.

b)Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Projektant-branża drogowa–1 osoba–osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym
a)Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b)Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta - a nie projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy drogi o parametrach klasy G lub wyższej (zgodnie z Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zm.) lub z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)) i uzyskanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003.80.721 ze.zm.)

Sprawdzający-branża drogowa–1 osoba
a)Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c)Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta lub projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy drogi o parametrach klasy G lub wyższej (zgodnie z Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zm.) lub z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)) i uzyskanie przez Wykonawcę lub Zmawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003.80.721 ze zm.).
Odnośnie doświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej w zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami RP: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i stosowne pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim

Projektant-branża konstrukcyjno-budowlana–1 osoba
a)Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
d)Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta - a nie projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcji lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), dla zadania dotyczącego stabilizacji/zabezpieczenia osuwiska.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami RP: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego stabilizacji/zabezpieczenia osuwiska, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w;

Sprawdzający-branża konstrukcyjno-budowlana –1 osoba
a)Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz Rozp. Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
e)Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej (jako osoba pełniąca funkcję projektanta lub projektanta sprawdzającego) zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcji lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), dla zadania dotyczącego stabilizacji/zabezpieczenia osuwiska.
W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami RP: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego stabilizacji/zabezpieczenia osuwiska, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o którym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp);
c) Tabelę Opracowań Projektowych,
d) dowód wniesienia wadium;
e) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
g) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 658,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ - pkt 23.3 Instrukcji dla wykonawców (Rozdział I SWZ)
oraz Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (Rozdział V SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Punkt 5.4) Ogłoszenia uzupełnia się o zapis:
Zamawiający, określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.