eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miodowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ncm.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ncm.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4e28d4a-6bf5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048473/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa rękawic medycznych na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ncm.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ncm.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: zampub@ncm.med.pl
2. Próbki należy złożyć na w sekretariacie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na adres Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
2. Przesłanie korespondencji w inny sposób niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
3. Korespondencja powinna być opatrzona numerem
4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: https://ncm.ezamawiajacy.pl/

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
inspektorem ochrony danych osobowych w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim jest pan Sławomir Pałka, kontakt: slawomir.palka@ncm.med.pl , tel.: 22 765 83 04 *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim” nr sprawy: 17/DZ/22 oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/DZ/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Rękawice chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty w kryterium cena będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:
ilość punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 60 pkt
2. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium cena.
3. Ocena oferty w kryterium jakość będzie dokonana przez członków komisji na podstawie próbek oraz informacji podanych przez wykonawcę, przy zastosowaniu następujących podkryteriów w zakresie poszczególnych pakietów.
4. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium jakość.
5. Ogólna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:
Liczba uzyskanych punktów = C + J
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium cena
J - ilość punktów w kryterium jakość
6. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów za wszystkie kryteria.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Rękawice diagnostyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty w kryterium cena będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:
ilość punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 60 pkt
2. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium cena.
3. Ocena oferty w kryterium jakość będzie dokonana przez członków komisji na podstawie próbek oraz informacji podanych przez wykonawcę, przy zastosowaniu następujących podkryteriów w zakresie poszczególnych pakietów.
4. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium jakość.
5. Ogólna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:
Liczba uzyskanych punktów = C + J
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium cena
J - ilość punktów w kryterium jakość
6. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów za wszystkie kryteria.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Rękawice diagnostyczne wyjmowane pojedynczo od dołu

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty w kryterium cena będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:
ilość punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 60 pkt
2. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium cena.
3. Ocena oferty w kryterium jakość będzie dokonana przez członków komisji na podstawie próbek oraz informacji podanych przez wykonawcę, przy zastosowaniu następujących podkryteriów w zakresie poszczególnych pakietów.
4. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium jakość.
5. Ogólna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:
Liczba uzyskanych punktów = C + J
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium cena
J - ilość punktów w kryterium jakość
6. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów za wszystkie kryteria.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty w kryterium cena będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów z następującego wzoru:
ilość punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 60 pkt
2. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 60 punktów w kryterium cena.
3. Ocena oferty w kryterium jakość będzie dokonana przez członków komisji na podstawie próbek oraz informacji podanych przez wykonawcę, przy zastosowaniu następujących podkryteriów w zakresie poszczególnych pakietów.
4. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 40 punktów w kryterium jakość.
5. Ogólna punktacja będzie wyliczana z poniższego wzoru:
Liczba uzyskanych punktów = C + J
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium cena
J - ilość punktów w kryterium jakość
6. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów za wszystkie kryteria.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów
w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodne z Dyrektywami o Wyrobach Medycznych MDD93/42/EEC & 2007/47/EC oraz/lub jako środek ochrony indywidualnej
w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
2) dokumenty potwierdzające, że rękawice są zgodne z wymogami norm określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
z zaznaczenie której pozycji dotyczy
3) Certyfikat Badań Typu UE w kat. III Środków Ochrony Indywidualnej wydany przez jednostkę notyfikowaną, z zaznaczeniem której pozycji dotyczy
4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów
w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745
5) materiały producenta np. foldery, opisy, katalogi dotyczące oferowanego produktu, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego, w szczególności parametry stanowiące kryteria oceny ofert z zaznaczeniem której części dotyczy
6) próbki każdego oferowanego asortymentu celem przeprowadzenia oceny ofert „jakość” ilości określono w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Próbki muszą być zaopatrzone w etykietkę w języku polskim umożliwiającą identyfikację nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodne z Dyrektywami o Wyrobach Medycznych MDD93/42/EEC & 2007/47/EC oraz/lub jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
2) dokumenty potwierdzające, że rękawice są zgodne z wymogami norm określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, z zaznaczenie której pozycji dotyczy
3) Certyfikat Badań Typu UE w kat. III Środków Ochrony Indywidualnej wydany przez jednostkę notyfikowaną, z zaznaczeniem której pozycji dotyczy
4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - załącznik nr 3 do SWZ.
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania należy złożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania należy złożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,
2) dopuszcza się zmianę w zakresie dostawy równoważnego towaru, w sytuacji, gdy towar przewidziany w Umowie nie może być użyty przy realizacji Umowy z powodu zaprzestania jego produkcji - pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wartość Umowy,
3) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem §1 ust.3,
4) dopuszcza się zmianę ceny brutto przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia (cena netto pozostaje bez zmian) – zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
5) dopuszcza się zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy – zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
6) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
7) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
8) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
9) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.
a) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za jeden ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia o zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie w przypadku w którym strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo istnienia takiej możliwości.
b) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku Wykonawcy i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w § 8 ust 1 pkt 9) lit a. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto,
d) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz w ciągu 6 miesięcy,
e) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/ncm.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.