eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Remont drogi gminnej nr 364556 K "Rabka Zdrój - ul. Wójtowicza" w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+215 - 0+330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej w km 0+215 - 0+330Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 364556 K „Rabka Zdrój – ul. Wójtowicza”
w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+215 – 0+330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej w km 0+215 – 0+330

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rabka-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rabka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 364556 K „Rabka Zdrój – ul. Wójtowicza”
w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+215 – 0+330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej w km 0+215 – 0+330

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e68edfb-5224-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006473/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Remont drogi gminnej nr 364556 K "Rabka Zdrój - ul. Wójtowiczowa" w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+215 - 0+330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej w km 0+215 - 0+330"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394656

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.70.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej nr 364556 K ul. Wójtowicza” w miejscowości Rabka-Zdrój w km 0+215 – 0+330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej w km 0+215 – 0+330.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 461018,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 562110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 461018,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PROFEXIM Spółka jawna H.J. Duda

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BILDEX Dariusz Duda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352727377

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 461018,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.