eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztum › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarzOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sztumski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192638080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 31

1.5.2.) Miejscowość: Sztum

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55-267-74-20

1.5.8.) Numer faksu: 55-267-74-42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatsztumski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c64f5687-6cb2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036796/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - Cmentarz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe (wymienione w pkt 3), składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym podmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Składana Oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 1 SWZ (jeżeli występuje);
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ (jeżeli występuje);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli występuje).
4. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum ,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Powiatu Sztumskiego z siedzibą ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: organizacyjny@powiatsztumski.pl; tel. 55 267 74 41; dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:iod@powiatsztumski.pl lub tel. 55 267 74 21;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz".
3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@fioi.org.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać P-ani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.20.2022.DA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP – cmentarz.
2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie gwarancji,
2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
b) projekt organizacji robót,
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych – przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyka w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń),
c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami,
e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym,
h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
o) kontrolowanie sposobu składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót,
p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym,
q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych,
13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do maksymalnie 4 dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:
a) częściowych,
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) końcowego,
d) ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
4. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
7. Ze szczegółami robót budowlanych do nadzorowania należy zapoznać się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/688779.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty
C – cena ryczałtowa brutto
T – termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Danych z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu powyższych kryteriów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Punkty w kryterium termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie zostaną przyznane według następujących zasad: Za termin stawienia się inspektora nadzoru
w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynoszący:
a) do 4 dni roboczych (maksymalny termin) - oferta otrzyma 0 pkt,
b) do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 10 pkt,
c) do 2 dni roboczych - oferta otrzyma 25 pkt,
d) do 1 dnia roboczego (minimalny termin) - oferta otrzyma 40 pkt.
6. W przypadku niewypełnionego lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu ofertowym kryterium „Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium, a jako deklarowany termin stawienia się inspektora nadzoru zostanie przyjęty do 4 dni roboczych.
7. Wykonawca nie może zaoferować terminu stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie dłuższego niż do 4 dni roboczych. Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie do 4 dni roboczych jest terminem maksymalnym.
8. Zamawiający nie przewiduje więcej niż 10 nieplanowanych wezwań inspektora nadzoru.
9. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów pośrednich w kryterium „Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie” tzn. możliwe są do przyznania punkty odpowiednio: 0, 10, 25, 40.
10. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie wynosi 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku.
2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku.
2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunku.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli: Wykonawca wykaże osoby, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobę, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.
3. Posiadane przez w/w osobę uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
5. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
6. Zamawiający oceniając warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek udziału w postępowaniu, musi w całości spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który wykona dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego pkt SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) W celu wykazania spełniania warunku z pkt 2.4.:
3.2.1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.
Zamawiający oceniając warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_sztum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.