eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza -powiat chojnickiz podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza –powiat chojnickiz podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 39 66 501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza –powiat chojnickiz podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26a141ac-6c02-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033463/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Postęp. prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje Instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia (rekomendacje)zamawiającego. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr2 do„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:.zip
7ZWśród rozszerze powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokument y
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych waplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. W przypadku stosowaniaprzez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko wnaruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
formacie XAdES otypie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający
zaleca, Aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy
przygotować z należytąbstarannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, szczegółowo opisane w pkt.7.9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 28.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
28.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Chojnicki.
28.3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest
Pan Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, email: mateusz@epomerania.pl.
28.4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
28.5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
28.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
28.7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
28.8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
28.9. Posiadają Państwo
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): __________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
28.11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
28.12. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
28.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
28.14. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera druk oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – szkoła podstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 40 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, etap edukacyjny
– szkoła podstawowa”
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 46 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, etap edukacyjny
– szkoła ponadpodstawowa”
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 46 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
8. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
9. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
10. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. Zajęcia pozalekcyjne z fizyki – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 46 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z fizyki, etap edukacyjny
– szkoła ponadpodstawowa”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 46 godzin zajęć pozalekcyjnych z fizyki
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki – szkoła podstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 47 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z informatyki, etap edukacyjny
– szkoła podstawowa”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 47 godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 54 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z informatyki, etap edukacyjny
– szkoła ponadpodstawowa”
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 54 godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6. Zajęcia pozalekcyjne z biologii – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 46 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z biologii, etap edukacyjny
– szkoła ponadpodstawowa”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 46 godzin zajęć pozalekcyjnych z biologii
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7. Zajęcia pozalekcyjne z chemii – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 46 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z chemii, etap edukacyjny
– szkoła ponadpodstawowa”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 46 godzin zajęć pozalekcyjnych z chemii
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w związku z ograniczeniem pracy szkoły z powodu zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8. Zajęcia pozalekcyjne z kompetencji społecznych – szkoła ponadpodstawowa
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 cyklu 27 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, zajęcia pozalekcyjne z kompetencji społecznych,
etap edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zajęcia pozalekcyjne mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r.
– przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Usługa będzie obejmowała m.in.:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania (ściśle dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniającego zagadnienia i zadania pojawiające się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach)
2) przeprowadzenie 27 godzin zajęć pozalekcyjnych z kompetencji społecznych
3) opracowanie harmonogramu zajęć,
4) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych – na początku i pod koniec realizacji autorskiego planu nauczania (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu), a także porównaniu wyników tych dwóch badań,
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach,
6) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (m.in.: dziennika zajęć),
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć,
8) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach, przy czym w jednym semestrze roku szkolnego mogą odbyć się maksymalnie dwa takie spotkania dla każdej grupy uczniów trwające maksymalnie 45 minut każde,
9) współpracę z opiekunem pedagogiczno-metodycznym Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (m.in. w zakresie organizowanych w ramach projektu form wsparcia) oraz psychologiem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (w tym zwłaszcza do uzyskania od psychologa informacji na temat potrzeb rozwojowych uczniów),
10) współpracę z Zamawiającym.
5. Zajęcia odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
6. Zajęcia mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9. Warsztaty rozwijające kreatywność
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu autorskiego programu nauczania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2021/2022 cyklu 18 godzin warsztatów rozwijających kreatywność dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z projektem pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Warsztaty mają zostać przeprowadzone w terminie do dnia 30.06.2023 r. – przy czym godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut
5. Warsztaty stanowią wsparcie psychologiczno–pedagogiczne, o którym mowa w produkcie finalnym projektu innowacyjnego – modelu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych.
6. Autorski plan nauczania (zwany dalej APN) oraz prowadzone warsztaty muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego ucznia, które określone zostały na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradni psychologiczno-pedagogicznej na etapie rekrutacji uczniów do projektu oraz na podstawie obserwacji prowadzonej przez osobę prowadzącą warsztaty.
7. Tematyka warsztatów musi zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników grupy.
8. Tematyka warsztatów rozwijających kreatywność powinna zawierać: kreatywność i aktywność zawodową, samorozwój, współpracę, interakcje społeczne.
9. Usługa obejmuje
1) opracowanie autorskiego programu nauczania
2) opracowanie harmonogramu zawierający listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację.
3) przeprowadzenia diagnozy kompetencji kluczowych uczniów, na początku i przy zakończeniu zajęć oraz opracowania sprawozdania z warsztatów.
4) udział w spotkaniach w ramach projektu, np. (inauguracyjne, podsumowujące rok szkolny) oraz w zebraniach z rodzicami uczniów uczestniczących w zajęciach.
5) Rozlicza prowadzone przez siebie zajęcia co miesiąc, składając niezbędne dokumenty rozliczeniowe, do Starostwa Powiatowego w Chojnicach – w ciągu 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym zrealizowała warsztaty.
6) Rzetelnie sporządza dokumentację wykonywania umowy, na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, w tym dokumentuje prowadzone warsztaty w formie dziennika z realizacji warsztatów, list obecności, dokumentacji fotograficznej, raportu, itp.
7. Warsztaty odbywać się będą w LCNK w Chojnicach, mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1,
89-600 Chojnice.
8. Warsztaty mają być prowadzone w dni robocze w godzinach od 14:00
do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - „C” – 60 %. Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punktów: 60
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – „D”– 40%.
Z tytułu niniejszego kryterium max ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
10.1.4.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem opisanymi poniżej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do wykonania:
Część nr 1. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – szkoła podstawowa:
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku lub specjalności odnoszącej się do matematyki, albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie matematyki;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 2. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – szkoła ponadpodstawowa:
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do matematyki, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie matematyki;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 3. Zajęcia pozalekcyjne z fizyki – szkoła ponadpodstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do fizyki, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie fizyki;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 4. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki – szkoła podstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku lub specjalności odnoszącej się do informatyki, albo studia co najmniej pierwszego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 5. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki – szkoła ponadpodstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do informatyki, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 6. Zajęcia pozalekcyjne z biologii – szkoła ponadpodstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do biologii, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie biologii;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 7. Zajęcia pozalekcyjne z chemii – szkoła ponadpodstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do chemii, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie chemii;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 8. Zajęcia pozalekcyjne z kompetencji społecznych – szkoła ponadpodstawowa
Jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) i posiadającą:
 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku lub specjalności odnoszącej się do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, albo studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii;
 przygotowanie pedagogiczne;
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej;
 min. 2–letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (obejmujące jedną bądź kilka z następujących aktywności, np. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wybitnie uzdolnionych, prowadzenie cyklicznych kółek naukowych, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie co najmniej wojewódzkim)
Część nr 9. Warsztaty rozwijające kreatywność
Jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje psychologa/pedagoga, t. j.:
 wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne uprawniające do przeprowadzenia warsztatów rozwijających kreatywność,
 co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy jako psycholog lub pedagog w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami na kilka części zamówienia, jeżeli osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2.1.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.3. Na ofertę składa się :
12.3.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
12.3.2. Oświadczenie (o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ) na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ.
12.3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z zał. nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
12.3.4. Oświadczenie, (o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
12.3.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie jest składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. (jeżeli dotyczy),
12.3.6. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
20.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

23. W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.