eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w KolbuszowejOgłoszenie z dnia 2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d65bbff5-6bf5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018988/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 424
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej”
w ramach zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R (ul. Wiktora) oraz budowa drogi gminnej (ul. ks. Ruczki) – II etap wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” na działkach numer ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 (M).
znak sprawy, ZP.271.1.78.2022, prowadzonym w trybie: podstawowym
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.78.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. ks. L. Ruczki w Kolbuszowej” dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr Edycja 3PGR/2021/807/PolskiLad.
Realizacja inwestycji na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr 23/2022 z dnia 26.01.2022.
Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 1 w km od 0+245 do 0+461: „Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej”.
1). Przebudowa istniejącej nawierzchni z płyt drogowych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 216 m i szerokości 6,5 m wraz z konstrukcją podbudowy:
a) warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S – grub. 6 cm,
b) warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W – grub. 7 cm,
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grub. 25 cm,
d) podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 – grub. 15 cm,
e) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona prawa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 80 m wraz z montażem 2 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 3 szt. wpustów ulicznych.
4). Przebudowa istniejącego rowu otwartego (strona lewa) z utwardzeniem dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi.
5). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
6). Wykonanie umocnienia pobocza w przekroju półulicznym z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
7). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 229 m wraz z montażem 7 szt. studni kablowych SKR-1.
8). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

2. BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 2 w km od 0+461 do 0+828: „Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”.
1). Budowa nowego odcinka drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 367 m i szerokości 7,0 m wraz z konstrukcją podbudowy:
a) warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S – grub. 6 cm,
b) warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W – grub. 7 cm,
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grub. 25 cm,
d) podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 – grub. 15 cm,
e) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona lewa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 74 m wraz z montażem 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 10 szt. wpustów ulicznych.
4). Przebudowa istniejącego rowu otwartego nieumocnionego (strona lewa).
5). Wydłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 1000 mm, służącego odwodnieniu terenu kolejowego.
6). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
7). Wykonanie umocnienia pobocza (strona prawa) z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
8). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 370 m wraz z montażem 6 szt. studni kablowych SKR-1 (3 szt.) i SK-1 (3 szt.).
9). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

3. OŚWIETLENIE ULICZNE. Przebudowa oświetlenia ulicznego związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej oraz budowa oświetlenia ulicznego związana z budową drogi gminnej ul. ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II.
1). Demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiktora o długości ok. 205 m wraz z demontażem 5 szt. słupów żelbetowych oraz opraw i wysięgników.
2). Projektowaną szafę oświetlenia drogowego ZP+SO zasilić z zabudowanego złącza ZK (typu ZK-3) - zgodnie z WT PGE Dystrybucja S.A. nr: L.dz. RE02/RM/PŚ/2022/9/81589KP22/w/11/154 z dnia 16.09.2022 r.
3). Montaż kompletnego złącza kablowo – pomiarowego ZP+SO.
4). Budowa linii podziemnej oświetlenia ulicznego o długości ok. 595 m kablem typu YAKXS 4x35 mm2.
5). Montaż 18 szt. słupów oświetleniowych oc. malowanych o wysokości 8,0 m, na prefabrykowanych fundamentach (5 szt. wzdłuż ul. Wiktora i 13 szt. wzdłuż ul. Ruczki).
6). Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (18 szt.) – oprawa LED ze sterownikiem na wysięgniku w kolorze słupów.
7). Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyżowań z elementami drogi lub istniejącym uzbrojeniem rurami ochronnymi.
8). Uwaga: w zakresie branży elektrycznej przewidziano do wykonania również usunięcie kolizji słupa nr 6 (ul. Wiktora km ok. 0+412) z projektowanym chodnikiem – zgodnie z Warunkami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A. nr: L.dz. RE02/RM/PŚ/2022/9/81589KP22/w/11/154 z dnia 16.09.2022 r.
 Demontaż przyłącza napowietrznego ze stacji Kolbuszowa 10 do słupa nr 6 i demontaż słupa nr 6,
 Budowa nowego przyłącza kablowego (o dł. ok. 20 m) ze stacji transformatorowej nr S11-456 - Kolbuszowa 10 (kablem typu YAKXS o przekroju min. 120 mm2) i wprowadzić do złącza kablowego (typu ZK-3, II klasa ochronności).
 Do zabudowanego złącza ZK wprowadzić istniejący przyłącz kablowy (dz. 81/4).
UWAGA: Całość należy zgłosić do odbioru PGE Dystrybucja S.A. i przekazać protokół odbioru przyłącza i sieci oświetleniowej Inwestorowi.

Szczegółowe warunki dla opraw oświetleniowych Led oraz systemu sterowania.
Oferowany system sterowania i zarządzania oświetleniem każdej z opraw musi być zintegrowany z już zainstalowanym na terenie Gminy Kolbuszowa systemem PLANet. System musi posiadać certyfikat TAQLv2 w celu zapewnienia interoperacyjności. System musi posiadać funkcjonalność co najmniej w takim zakresie jak już zainstalowany i eksploatowany przez Zamawiającego. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy sterowników systemu zabudowanych do każdej oferowanej oprawy w układzie – oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin, sterownik systemu oraz zworę prądową, wyposażone we wtyk odpowiedni do montażu w tym gnieździe. Sterowniki muszą być uniwersalne – zapewniające sterowanie zarówno sygnałem cyfrowanym DALI jak i analogowym 0-10V. Kluczowe parametry sterownika systemu: napięcie zasilania 230V,odporność na uderzenia IK minimum 06, stopień szczelności IP minimum 66, minimalny zakres temperatur pracy -40C do +50C, komunikacja radiowa w częstotliwości nielicencjonowanej 868MHz (zgodnie z normą EN 300 220) do już zabudowanych przez Zamawiającego stacji bazowych na terenie Gminy Kolbuszowa.
Oprawy Led – minimalne parametry:
a) Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, górna część korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączeń, zawiasów oraz żeber.
b) Korpus malowany proszkowo z powłoką elektrostatyczną umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z obudowy
c) Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umożliwiająca podłączenie zasilania oraz elementów systemu sterowania.
d) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
e) Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zapobiegający przed kondensacją wilgoci wewnątrz oprawy.
f) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66.
g) Odporność na uderzenia - IK 07.
h) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K.
i) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 0 -10 V.
j) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.
k) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W.
l) Współczynnik mocy (cos φ)≥0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy (cos φ) powyżej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 0-100% mocy znamionowej.
m) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
n) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupach oświetleniowych. Zaczep powinien mieć możliwość regulacji kąta pochylenia 0-15⁰ i -15-0⁰.
o) Strumień świetlny lampy – min. 5337 lm.
p) Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7pin.
q) Oprawa malowana w kolorze słupów.
r) Gwarancja min. 7 lat (84 miesiące) od daty odbioru robót.

4. PRZEBUDOWA SIECI PODZIEMNYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ. Przebudowa sieci wodociągowej związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej.
1). Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej stalowej DN250 mm w sposób niekolidujący z projektowanymi elementami drogi. Montaż nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR 11 Dn 315 o długości L=113 m oraz odcinka z rur PE HD 100 SDR 17 Dn 160 mm o długości L=8,5 m. Przekroczenie pod drogą wykonać w rurze osłonowej PE HD SDR 17 Dn 400 mm o długości L=7,5 m.

Szczegółowy zakres robót precyzują: projekt budowalny i projekty wykonawcze. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:
a) Opisem Przedmiotu zamówienia / dokumentacją techniczną (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
c) Przedmiarami robót (Rozdział II ) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 50%, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Powtórzenie podobnych robót budowlanych do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
Zakres robót podobnych:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni dróg z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy dróg,
- budowa chodników,
- przebudowa i budowa zjazdów,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie elementów ulic,
- wykonanie i przebudowa elementów systemu odwodnienia dróg,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i/lub likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami uzbrojenia technicznego.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z
postępowania identyczne z tymi, które stosował
w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie:
2. Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
3. Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W
przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I
SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia,
licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż:
1.800.000,00 zł
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli
wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
1. Kierownik budowy – branża drogowa – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia
uprawnień w specjalności drogowej.
2. Kierownik robót – branża sanitarna – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie niniejszego zamówienia.
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia
uprawnień w specjalności sanitarnej.
3. Kierownik robót – branża elektryczna – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych elektroenergetycznych – bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo
odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie niniejszego zamówienia.
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia
uprawnień o specjalności elektrycznej.
UWAGA:
Dotyczy osób określonych w punktach od 1 do 3:
Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowanie zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Robót w zakresie niniejszego zamówienia. Osoby te muszą
posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Dotyczy wszystkich osób mających pełnić funkcję kierownika budowy lub robót.
b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
- minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi o łącznej wartości nie
mniej niż 1.800.000,00 zł brutto.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
2. Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów
– oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
3. Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób
potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że
dysponuje następującymi osobami:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób /wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/
b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
5) Tabela elementów scalonych
6) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 40.000,00 zł
2. Zamawiający w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub
art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania
określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

27.1.1.1. Płatności I – etap I (faktura częściowa) - 2% wartości zadania – wynagrodzenia wykonawcy (wkład własny Gminy Kolbuszowa) – płatne w formie zaliczki na zasadach określonych w pkt. 27.4 niniejszej umowy - środki z Budżetu Gminy Kolbuszowa (ostateczna wartość płatności uzależniona jest od wartości zadania)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) istnieje możliwość
dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
w przypadku:
1) Zmiany sposobu realizacji zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2) wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak
możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
3) przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień i pozwoleń osób trzecich w ramach projektowania,
4) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
5) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
6) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób
trzecich albo właściwych organów,
7) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
8) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu,
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
9) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
10) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych
(w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów),
11) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady
atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego – o czas, w którym z
powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana,
12) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
Pozostałe zmiany umowy określono w pkt. 31 Projektowanych postanowień umowy - Rozdział IV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.