eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w OstrołęceOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY W OSTROŁĘCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384483021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 56

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 519764968

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@zpo.ostroleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zpoostroleka.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63675c07-6bee-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00295608/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/ostroleka, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce ul. Henryka Sienkiewicza 56, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 519 764 968, e-mail: zpo@zpo.ostroleka.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@um.ostroleka.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO-ZP-2/2022;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPO-ZP-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Ostrołęce.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 36 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami żywienia i aktualną wiedzą.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) pobierania i przechowywania próbek potraw w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz.545), z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania, mając na uwadze art. 72 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021), na podstawie pisemnej umowy,
b) wyporcjowania posiłków do naczyń jednorazowego użytku: biodegradowalnych, utrzymujących temperaturę, zapobiegających wylaniu się zawartości podczas transportu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością - potrawami: gorącymi, mokrymi, kwaśnymi, oleistymi wraz z odpowiednim zapasem sztućców i przygotowania ich do transportu zapewnionego przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach świadczenia usług całodziennego żywienia pacjentów określa załącznik nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy oraz załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523000-2 - Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
warunek:
Wymaga się aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).
- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek:
1. Wymaga się aby Wykonawca posiadał:
a) kuchnię wpisaną do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonej działalności i zatwierdzoną do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji potraw dla pacjentów w technologii od surowca do wyrobu gotowego (gotowej potrawy) oraz przygotowywania posiłków dla odbiorców zewnętrznych,
b) wdrożony system HACCP wraz z potwierdzeniem prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP (art.73 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz.2021),
Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, tj.:
- zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- oświadczenie wykonawcy w zakresie wdrożenia i stosowania systemu HACCP oraz posiadanej dokumentacji potwierdzającej stosowanie wymienionego systemu – według załącznika nr 5 do SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ (składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca zagraniczny: właściwy rejestr zawodowy lub handlowy) - w zakresie potwierdzenia warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 a) SWZ oraz w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego)
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, a o których mowa w art.108 ust.1 pkt 3,4,5,6 - załącznik nr 4 do SWZ (składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kuchni jako zatwierdzonej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji potraw dla pacjentów w technologii od surowca do wyrobu gotowego (gotowej potrawy) (składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego);
5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wdrożenia i stosowania systemu HACCP oraz posiadanej dokumentacji potwierdzającej stosowanie wymienionego systemu, o którym mowa w art.73 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) - załącznik nr 5 do SWZ (składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego) – według załącznika nr 5 do SWZ.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdz. VIII ust.2 pkt. d) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. (oświadczenie składane wraz z ofertą - o ile dotyczy - należy dołączyć do oferty).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:
1) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1A do SWZ
2) Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia– według załącznika nr 1B do SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 rozdz. X, tj. oświadczenie własne Wykonawcy wg zał. 2 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.