eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › WDROŻENIE SYSTEMÓW XDR I SOC w związku z realizacją zadań operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwaOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
WDROŻENIE SYSTEMÓW XDR I SOC
w związku z realizacją zadań operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390999441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Iwaszkiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital.legnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WDROŻENIE SYSTEMÓW XDR I SOC
w związku z realizacją zadań operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65ece792-6be9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w godzinach pracy od 7.25 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: dorota.kunigielis@szpital.legnica.pl
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elek-tronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informa-cji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komuni-kacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej„RODO”, informuję, że:
•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
•w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@szpital.legnica.pl
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 uPzp;
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•Posiada Pan/Pani:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSZSL/FZ-93/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
I. Zakup licencji - Systemu klasy XDR do kompleksowego wykrywania, korelowania, monitorowania, blokowania i usuwania zaawansowanych zagrożeń i ataków cybernetycznych wraz z możliwością wykonania automatycznych oraz manualnych działań naprawczych (ang. remediation). Minimalne wymagania, są opisane w punkcie 4. Całość rozwiązania musi być dostarczona na okres 36 miesięcy (okres licencji) wraz ze szkoleniem oraz wsparciem i gwarancją producenta oferowanego rozwiązania.
• Ilość komputerów objętych ochroną Endpoint Detection and Response – 650.
II. Usługa monitorowania, wykrywania i reagowania na cyberzagrożenia w zakresie realizacji I, II i III linii SOC w oparciu o system, o którym mowa w punkcie I powyżej, minimalne wymagania dotyczące świadczenia usługi opisane są w punkcie 3. Usługa będzie wykonywana przez okres 12 miesięcy. Usługą objętych ma być 650 punktów końcowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczanie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz w na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - należy złożyć wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości:
8.000 zł (osiem tysięcy zł)
2. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania: „WDROŻENIE SYSTEMÓW XDR I SOC w związku z realizacją zadań operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa” znak sprawy WSzSL/FZ-93/22
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, nr rachunku BGK 36 1130 1033 0018 8002 7220 0012
6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i winna zawierać co najmniej poniższe elementy (lub zapisy równoważne):
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
oraz, że Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany przez osoby upoważnione do jego wystawienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji gdy:
1) zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, powo-dujące że realizacja Umowy w sposób i w zakresie określonym pierwotnie w Umowie nie leży w interesie publicznym;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
3) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, jak m.in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy;
2. Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Załączniku nr 1 do umowy, a wynikających ze stwierdzonych wad w opisie przedmiotu zamówienia tam zawartym lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzia-nych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
4. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz akcyzy,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 będą powodowały zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą kosztom, które Wykonawca poniesie lub zaoszczędzi w związku ze zmianą regulacji prawnych wskazaną w ust. 4 niniejszego paragrafu na zasadach opisanych w ust. poniżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie obejmującym zainstalowanie zakupionego oprogramowania, połączenia z SOC, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Sekcji Informatyki maksymalnie w terminie 7 dni od zawarcia umowy (skrócony termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert). W zakresie usługi monitorowania umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy natomiast w zakresie licencji na 36 miesięcy.
B. Cd. dopuszczalnych zmian umowy: "1. Poza przypadkami określonymi w §5 umowy i stosownie do art. 439 uPzp, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie również w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 do 5 poniżej.
2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w przypadku zmiany ogłaszanego przez GUS kwartalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o wartość przekraczającą +/- 3% w stosunku do wartości tego wskaźnika ogłoszonej:
1) w stosunku do pierwszej waloryzacji za kwartał poprzedzający zawarcie niniejszej umowy.
2) w stosunku do każdej kolejnej waloryzacji za kwartał poprzedzający złożenie wniosku o dokonanie waloryzacji
3. Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. poprzedzających nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy realizacji niniejszej umowy. Każda kolejna zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie 3 miesięcy od ostatniej dokonanej zmiany.
4. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 i o wartość przekraczającą wzrost tego wskaźnika uprawniającą do żądania zmiany wynagrodzenia jak w ust. 2.
5. Maksymalny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dokonany w następstwie waloryzacji, o której mowa w ust. 1-4 nie może przekroczyć 6% wartości netto pierwotnego wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
6. Zasady określone w ust. 1-5 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana w następstwie waloryzacji, o której mowa w ust. 1 do 6 powyżej następować będzie począwszy od dnia prawidłowego złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji, ze skutkiem na przyszłość.
8. W sytuacji dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian wynagrodzenia podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia, stosownie do art. 439 ust. 5 uPzp."
C. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.