eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i placówek miejskich Gm. Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznegoOgłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i placówek miejskich Gm. Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297564900

1.5.8.) Numer faksu: 297564939

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i placówek miejskich Gm. Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d07644e4-6b2f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002273/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i 10 placówek miejskich Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej: h.kwiatkowski@przasnysz.um.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Przasnysza, adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756 49 00.
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: oc@przasnysz.um.gov.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
− udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
− realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
− archiwizacji.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub przez czas trwania umowy, jeżeli okres na jaki umowa została zawarta przekracza 4 lata.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKOŚ.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i placówek miejskich Gminy Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego.
2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:
I. 9 punktów poboru energii – zasilania budynków, lokali biurowych i użytkowych oraz obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Przasnysz.
II. 12 punktów poboru energii – zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są następujące jednostki organizacyjne Gminy Miasta Przasnysz:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnych im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Żwirki i Wigury 6, 06-300 Przasnysz
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza, ul. Jana Kilińskiego 1, 06-300 Przasnysz
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki, ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz
4) Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 06-300 Przasnysz
5) Miejski Dom Kultury im. St. Ostoi - Kotkowskiego, ul. 3-go Maja 16, 06-300 Przasnysz
6) Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Makowska 23, 06-300 Przasnysz
7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
8) Muzeum Historyczne, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
11) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. św. Wojciecha 14, 06-300 Przasnysz
III. 37 punktów zasilania oświetlenia ulicznego (rozliczanych w grupie taryfowej C12a), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Przasnysz.
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 637 750 kWh, w tym energia rozliczana:
a) całodobowo (w grupach C11, C21) 333 720 kWh
b) w strefie 1 (szczytowej dla grup C12a) 130 920 kWh
c) w strefie 2 (pozaszczytowej dla grup C12a) 506 830 kWh
Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 722,50 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryterium - cena 100%.
C=(Cn / Cof.b. x 100) x 100%
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
działającym na terenie Miasta Przasnysz
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej trzy dostawy energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 400 000 złotych brutto każda Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie. [Łącznie] należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sformułowania [łącznie] nie należy utożsamiać z sumowaniem rodzajów i wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku.
2) odpowiedni potencjał techniczny
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
3) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane na formularzu 3.4 stanowiącym załącznik do SWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem 3.4
2) Koncesję na obrót energią elektryczną

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy).
Wadium może być wniesione w formach :
a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu NR RACHUNKU: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, to na wezwanie Zamawiającego są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.7, przy czym składa je ten wykonawca, który wykazuje spełnienie
warunku zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
c) wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego;
d) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.