eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 13

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 680 33 42, 14 680 33 10

1.5.8.) Numer faksu: 14 680 33 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdebica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba87d052-6b28-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038472/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg i chodników.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
• miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
• ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /3h10excr7c/skrytka
• poczty elektronicznej e-mail: urzad@ugdebica.pl; januszbelch@ugdebica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: januszbelch@ugdebica.pl ; urzad@ugdebica.pl
8. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania).
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Janusz Bełch, e-mail: januszbelch@ugdebica.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębica reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, tel. 14 680 33 10, e-mail: urzad@ugdebica.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dębica jest Pani Joanna Kurgan, kontakt: iod@ugdebica.pl tel.: 14 680 33 10
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ : WI.271.24.2022: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023.
- prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 855377,97 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 244112,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i chodników na terenie miejscowości STOBIERNA i ZAWADA.
Przedmiotem zamówienia są usługi: związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023r., w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej z podziałem na części.

W sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Dębica wprowadzono następujący standard zimowego utrzymania dróg:

Standard odśnieżania
Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej szerokości:
– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
– nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch
- po ustaniu opadów drogi odśnieżone i posypane do godz. 6.00
- jezdnia odśnieżana na całej szerokości oraz posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, wzniesienia, łuki i zakręty).

Standardy utrzymania chodników w okresie zimowym:

Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem
Chodniki odśnieżone na całej szerokości - gołoledź do 1,5 godz.
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować cienka warstwa śniegu o grubości do 2 cm posypana materiałem uszorstniającym, nie utrudniająca ruchu pieszych - rozpoczęcie odśnieżania natychmiast po wystąpieniu opadów,
- gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu

Do odśnieżania chodników należy używać Mini ciągnika z lemieszem gumowym o szer. od 1,0 do 1,5 m wraz z rozsypywaczem materiałów do zwalczania śliskości zimowej. W celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni chodników do odśnieżania należy użyć pługów jedno lub dwustronnych zaopatrzonych w lemiesze gumowe. Pojazdy do odśnieżania i posypywania chodników nie mogą powodować niszczenia infrastruktury drogowej. Sprzęt powinien być zaopatrzony w materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Maszyny z zamontowanym osprzętem odśnieżnym powinny być wyposażone w należyte oświetlenie łącznie ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, zamontowanym w górnej części maszyny. Prędkość maszyny w trakcie odśnieżania powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu pieszego i drogowego oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W miejscach trudno dostępnych Zamawiający dopuszcza wykonanie prac związanych z oczyszczeniem chodników ręcznie. Po zakończeniu sezonu zimowego na wszystkich chodnikach Wykonawca dokona własnym kosztem i staraniem usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po rozsypywaniu materiałów uszorstniających w terminie 14 dni (po porozumieniu się z Zamawiającym). Zakres usług stanowiących przedmiot umowy będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania.

4.2.5.) Wartość części: 75740,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp .
Zakres i przedmiot: taki, jak dana część zamówienia.
Wartość : do 30 % wartości danej części zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium cena:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i chodników na terenie miejscowości STASIÓWKA i NAGAWCZYNA.
Przedmiotem zamówienia są usługi: związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023r., w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej z podziałem na części.
W sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Dębica wprowadzono następujący standard zimowego utrzymania dróg:
Standard odśnieżania
Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej szerokości:
– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
– nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch
- po ustaniu opadów drogi odśnieżone i posypane do godz. 6.00
- jezdnia odśnieżana na całej szerokości oraz posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, wzniesienia, łuki i zakręty).

Standardy utrzymania chodników w okresie zimowym:

Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem
Chodniki odśnieżone na całej szerokości - gołoledź do 1,5 godz.
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować cienka warstwa śniegu o grubości do 2 cm posypana materiałem uszorstniającym, nie utrudniająca ruchu pieszych - rozpoczęcie odśnieżania natychmiast po wystąpieniu opadów,
- gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu

Do odśnieżania chodników należy używać Mini ciągnika z lemieszem gumowym o szer. od 1,0 do 1,5 m wraz z rozsypywaczem materiałów do zwalczania śliskości zimowej. W celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni chodników do odśnieżania należy użyć pługów jedno lub dwustronnych zaopatrzonych w lemiesze gumowe. Pojazdy do odśnieżania i posypywania chodników nie mogą powodować niszczenia infrastruktury drogowej. Sprzęt powinien być zaopatrzony w materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Maszyny z zamontowanym osprzętem odśnieżnym powinny być wyposażone w należyte oświetlenie łącznie ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, zamontowanym w górnej części maszyny. Prędkość maszyny w trakcie odśnieżania powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu pieszego i drogowego oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W miejscach trudno dostępnych Zamawiający dopuszcza wykonanie prac związanych z oczyszczeniem chodników ręcznie. Po zakończeniu sezonu zimowego na wszystkich chodnikach Wykonawca dokona własnym kosztem i staraniem usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po rozsypywaniu materiałów uszorstniających w terminie 14 dni (po porozumieniu się z Zamawiającym). Zakres usług stanowiących przedmiot umowy będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania.

4.2.5.) Wartość części: 90409,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp .
Zakres i przedmiot: taki, jak dana część zamówienia.
Wartość : do 30 % wartości danej części zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium cena:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Odśnieżanie i posypywanie: Droga gminna kier. Laskowa w miejscowości Stobierna - od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1299R Zawada - Stasiówka z drogą gminną nr 106320R do skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1300 Stasiówka Łupiny.
Przedmiotem zamówienia są usługi: związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023r., w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej z podziałem na części.

W sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Dębica wprowadzono następujący standard zimowego utrzymania dróg:

Standard odśnieżania
Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej szerokości:
– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
– nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch
- po ustaniu opadów drogi odśnieżone i posypane do godz. 6.00
- jezdnia odśnieżana na całej szerokości oraz posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, wzniesienia, łuki i zakręty).

Standardy utrzymania chodników w okresie zimowym:

Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem
Chodniki odśnieżone na całej szerokości - gołoledź do 1,5 godz.
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować cienka warstwa śniegu o grubości do 2 cm posypana materiałem uszorstniającym, nie utrudniająca ruchu pieszych - rozpoczęcie odśnieżania natychmiast po wystąpieniu opadów,
- gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu

Do odśnieżania chodników należy używać Mini ciągnika z lemieszem gumowym o szer. od 1,0 do 1,5 m wraz z rozsypywaczem materiałów do zwalczania śliskości zimowej. W celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni chodników do odśnieżania należy użyć pługów jedno lub dwustronnych zaopatrzonych w lemiesze gumowe. Pojazdy do odśnieżania i posypywania chodników nie mogą powodować niszczenia infrastruktury drogowej. Sprzęt powinien być zaopatrzony w materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Maszyny z zamontowanym osprzętem odśnieżnym powinny być wyposażone w należyte oświetlenie łącznie ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, zamontowanym w górnej części maszyny. Prędkość maszyny w trakcie odśnieżania powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu pieszego i drogowego oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W miejscach trudno dostępnych Zamawiający dopuszcza wykonanie prac związanych z oczyszczeniem chodników ręcznie. Po zakończeniu sezonu zimowego na wszystkich chodnikach Wykonawca dokona własnym kosztem i staraniem usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po rozsypywaniu materiałów uszorstniających w terminie 14 dni (po porozumieniu się z Zamawiającym). Zakres usług stanowiących przedmiot umowy będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania.

4.2.5.) Wartość części: 50462,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp .
Zakres i przedmiot: taki, jak dana część zamówienia.
Wartość : do 30 % wartości danej części zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium cena:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Odśnieżanie i posypywanie: Droga i chodnik gminny kier. Szkoły w m. Stasiówka.

Przedmiotem zamówienia są usługi: związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Dębica w sezonie 2022/2023r., w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej z podziałem na części.

W sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Dębica wprowadzono następujący standard zimowego utrzymania dróg:

Standard odśnieżania
Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej szerokości:
– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
– nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch
- po ustaniu opadów drogi odśnieżone i posypane do godz. 6.00
- jezdnia odśnieżana na całej szerokości oraz posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, wzniesienia, łuki i zakręty).

Standardy utrzymania chodników w okresie zimowym:

Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem
Chodniki odśnieżone na całej szerokości - gołoledź do 1,5 godz.
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować cienka warstwa śniegu o grubości do 2 cm posypana materiałem uszorstniającym, nie utrudniająca ruchu pieszych - rozpoczęcie odśnieżania natychmiast po wystąpieniu opadów,
- gołoledzi natychmiast po jej wystąpieniu

Do odśnieżania chodników należy używać Mini ciągnika z lemieszem gumowym o szer. od 1,0 do 1,5 m wraz z rozsypywaczem materiałów do zwalczania śliskości zimowej. W celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni chodników do odśnieżania należy użyć pługów jedno lub dwustronnych zaopatrzonych w lemiesze gumowe. Pojazdy do odśnieżania i posypywania chodników nie mogą powodować niszczenia infrastruktury drogowej. Sprzęt powinien być zaopatrzony w materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Maszyny z zamontowanym osprzętem odśnieżnym powinny być wyposażone w należyte oświetlenie łącznie ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, zamontowanym w górnej części maszyny. Prędkość maszyny w trakcie odśnieżania powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu pieszego i drogowego oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W miejscach trudno dostępnych Zamawiający dopuszcza wykonanie prac związanych z oczyszczeniem chodników ręcznie. Po zakończeniu sezonu zimowego na wszystkich chodnikach Wykonawca dokona własnym kosztem i staraniem usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po rozsypywaniu materiałów uszorstniających w terminie 14 dni (po porozumieniu się z Zamawiającym). Zakres usług stanowiących przedmiot umowy będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania.

4.2.5.) Wartość części: 27500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp .
Zakres i przedmiot: taki, jak dana część zamówienia.
Wartość : do 30 % wartości danej części zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium cena:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE).
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy:
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i oświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz opinia UZP:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zlozenia-oswiadczenia,-o-ktorym-mowa-w-art.-117-ust.-4-ustawy-pzp-przez-wspolnikow-spolki-cywilnej
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Zmiana umowy może wystąpić w przypadku występowania zwiększonych opadów śniegu niż przewidzianych w zakresie ilościowym danej części zamówienia (zarówno godziny jak również kilometry).
2) Dopuszcza się zmianę wartości umowy w danej części zamówienia do 30 % .
3) Zmiana umowy wymaga, dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.