eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POW 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 724 23 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka ul. Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim w systemie projektuj i buduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f93d1446-55e3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f93d1446-55e3-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania :
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f93d1446-55e3-11ed-9171-f6b7c7d59353

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f93d1446-55e3-11ed-9171-f6b7c7d59353

Zamawiający dopuszcza także - w uzasadnionych przypadkach, w szczególności uniemożliwiających komunikację zamawiającego z
wykonawcą za pośrednictwem platformy e-zamówienia - komunikację za pomocą poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
(za wyjątkiem składania ofert, które odbywa się tylko za pośrednictwem platformy ezamówienia).
Szczegółowe informacje z uwagi na ograniczoną pojemność pola zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający rekomenduje wykonawcom zapoznanie się z materiałami dotyczącymi Platformy e-Zamówienia w szczególności z
regulaminem dostępnym pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminhttps://
ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/).
Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, tj:
1) ofertę,
2) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia),
3) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp,
4) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
5) przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy),
6) pełnomocnictwo ,
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach , tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę i pozostałe dokumenty i oświadczenia sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w
formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI. Informacje,
oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone wyżej - np.:
- wyjaśnienia oferty,
przekazywane w postępowaniu, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej np. .pdf, .doc, .docx - lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do mejla) przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w polu tekstowym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...). Z uwagi na ograniczoną pojemność pola tekstowego pozostałe informacje w SWZ na stronie postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania (jeżeli dotyczą) zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.63.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach formuły projektuj - buduj.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Jałowcowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Zagajnikowej w Tomaszowie Mazowieckim, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
3. Podstawowe usługi wchodzące w zakres zamówienia.
1) Opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub w razie potrzeby mapy do celów projektowych, która powinna być opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna między innymi zawierać numery działek oraz granice określone według stanu prawnego.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, warunków, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez zamawiającego.
3) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).
4) Uzyskanie warunków na ewentualne zabezpieczenie lub przebudowę istniejącego uzbrojenia.
5) Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności:
a) część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, warunki, opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem,
d) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
e) przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż),
f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
6) Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub potwierdzonych wystąpień do właściwych organów administracyjnych z wnioskiem o zgłoszenie budowy/robót budowlanych (zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych winno być potwierdzone zaświadczeniem właściwego organu administracyjnego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie budowy/wykonywania robót).

4. Podstawowe roboty budowlane oraz czynności wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
2) Zabezpieczenie i regulacja istniejącego uzbrojenia, usunięcie ewentualnych kolizji,
3) Remont jezdni, budowa maksymalnej ilości miejsc postojowych,
4) Budowa chodników,
5) Wykonanie zieleńcy,
6) Wykonanie odwodnienia,
7) Wykonanie oznakowania docelowego,
8) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej z wyszczególnieniem ilości powierzchni utwardzonych w pasie drogowym ul. Jałowcowej (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, jezdnia).
9) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf.) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
10) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeżeli będą wymagane).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Warunków Zamówienia w programie funkcjonalno - użytkowym (PFU) opracowanym przez Biuro Projektów Dróg UNIPROJEKT z siedzibą
w Bełchatowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej
i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny
i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.
4. Kryteriami oceny ofert są:
- Cena oferty (C) – znaczenie 60,00%,
- Wydłużenie terminu gwarancji (T) – znaczenie 40,00%.
5. Punktacja ofert dokonana zostanie wg następujących zasad:

Kryterium: CENA OFERTY
Cena najniższa z badanych
Ilość punktów „C”= ……………………………………………..………… x 60 (znaczenie kryterium).
Cena badanej oferty


Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium CENA stosując działanie zgodnie
z powyższym wzorem.
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 60,00 punktów.

Kryterium: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI

Ilość punktów „T” = Wydłużenie termin gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty badanej ofercie w kryterium w tym kryterium na podstawie terminu podanego przez wykonawcę na formularzu oferty.
Liczba przyznanych punktów kształtować się będzie w następujący sposób:

- zaproponowany termin gwarancji: 3 lata – 0 pkt.
- zaproponowany termin gwarancji: 4 lata – 20 pkt.
- zaproponowany termin gwarancji: 5 lat – 40 pkt.

Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 40,00 punktów.

Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnym kryterium oceny ofert jest kryterium „termin gwarancji”. Potwierdza to zamieszczony na stronie internetowej UZP - Poradnik z katalogiem dobrych praktyk. Ver. 2.0.1. (Warszawa 2020) str. 24.
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/44704/Pozacenowe-kryteria-oceny-ofert_ver2.pdf
Każdy z wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty
i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria.
Zamawiający na podstawie obliczeń przyzna ostateczną liczbę punktów poszczególnym wykonawcom wg następującego wzoru.

Po = C + T

gdzie:
Po – Punktacja oferty,
C – Punkty w kryterium: cena oferty,
T – Punkty w kryterium: wydłużenie terminu gwarancji.

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (maks. 100,00 pkt), uznana zostanie za najkorzystniejszą.

6. Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego formularza oferty
i oświadczeń oraz innych dokumentów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (tj. liczony wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej za kwotę brutto nie mniejszą niż 400 000,00 zł każda.

2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik budowy/ robót budowlanych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Osoby, o których mowa wyżej muszą przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp - z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
15. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane.
17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w rozdziale 21 wykonawca składa:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - (zał. 5 SWZ).

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.


2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zał. 6 SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia."
Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm itd., wykonawca może udokumentować ich równoważność nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć
z ofertą stosowne dokumenty.
Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm itd. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp – zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych - jeżeli będą niekompletne. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami SWZ i załączników. m.in. PFU.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp – zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych - jeżeli będą niekompletne. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów
przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z
postanowieniami dokumentacji technicznej/projektowej albo PFU.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

22. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) – (zał. 2 SWZ),
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie,
z art. 117 ust. 4 z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - (zał. 3 SWZ),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – jeżeli dotyczy (zał. 4 SWZ)
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
8) przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dalej w.w.u.) należy rozumieć konsorcjantów,
a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu, dlatego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli
dotyczy) składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są wskazać w formularzu
oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich numery NIP i REGON. Powyższe
informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają
uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - do oferty załącza się oświadczenie, z art. 117 ust. 4 z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Szczegółowe wymagania z uwagi na ograniczoną pojemność pola tekstowego zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 - 9.
2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10 -28.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony a także przedłużające się stany epidemiczne, zagrażające bezpieczeństwu działania o charakterze militarnym,
2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,
3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
6) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
8) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,
9) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,
10) wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,
11) innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego. (...)
Pozostałe postanowienia zawiera wzór umowy z uwagi na ograniczoną pojemność pola tekstowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza oferty” udostępnionego przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty opisany na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ Składanie i otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
2. Wszelkie szczegółowe informacje i wymogi w szczególności co do opisu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji
zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, stosowanych podstaw wykluczenia z postępowania i odrzucenia ofert
zawiera SWZ i załączniki do niej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.