eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 675 22 19

1.5.8.) Numer faksu: 48 675 21 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a6374ca-6b26-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego - Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha (Etap I)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminaprzysucha.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w rozdz. VIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal na skrzynkę: :/3669smskek;
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminaprzysucha.pl (nie dotyczy składania ofert).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub nr postępowania, tj. ZPI.271.121.2022.MM).
2) Dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu (w tym oferta) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem osobistym.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub e-mail jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1797) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest: Urząd Gminy i Miasta Przysucha, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha (Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, tel.+48 48 675 22 19, e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - Etap I: Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: bieżnią okrężną oraz urządzeniami lekkoatletycznymi, a także budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun krytych oraz parkingu.” (Nr postępowania: ZPI.271.121.2022.MM), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - zawarcia umowy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz b RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom Administratora.
10) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.121.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - Etap I: Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: bieżnią okrężną oraz urządzeniami
lekkoatletycznymi, a także budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun krytych oraz parkingu.” (dalej także jako „Inwestycja”). Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. Inwestycji, w dniu 28.10.2022 roku wyłonił ofertę i zaprosił do podpisania umowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych jest dostępna pod linkiem: https://bip.gminaprzysucha.pl/a,19608,budowa-wieloobiektowego-kompleksu-sportowego-w-miejscowosci-przysucha-etap-ibudowa-boiska-pilkarski.html. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentacją.
3. Zamówienie będzie realizowane przez cały okres trwania realizacji robót budowlanych objętych Inwestycją - 11 miesięcy.
UWAGA: Ponadto Wykonawca sprawujący Nadzór Inwestorski nad Inwestycją jest zobowiązany, w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, do czynnego uczestnictwa w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, a także w przypadku napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera SWZ oraz wzór umowy (zał. nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1%=1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112. ust 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112. ust 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112. ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112. ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Opis warunku: w ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób - w wykazie Wykonawca winien ująć osoby, które zostały określone w rozdz. V.3 SWZ (l.p. 1 tabeli).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg zał. nr 6 do SWZ) – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej) – osoba ta będzie pełniła funkcję wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych i musi posiadać:
a) uprawnienia budowlane w ww. zakresie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.), dalej: „Prawo budowlane” lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2020);
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
c) co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika robót/budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej) – osoba ta musi posiadać:
a) uprawnienia budowlane w ww. zakresie zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2020);
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej) – osoba ta musi posiadać:
a) uprawnienia budowlane w ww. zakresie zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2020);
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z różnych branż.
Osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest możliwa jedynie w okolicznościach i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ).
2) Wykaz - Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej (wg zał. nr 8 do SWZ).
3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SWZ).
4) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SWZ).
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 4a do SWZ), składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego, wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie (wg. zał. nr 4b do SWZ).
6) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg. zał. nr 5 do SWZ).
7) Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 zł. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera rozdz. IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy konsorcjum).
6) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §7 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.