eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw, obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucjiOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw, obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw, obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9a68a29-6a3c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067855/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Świadczenie kompleksowej dostawy gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji i przesyłu gazu dla potrzeb KOWR OT w Gorzowie Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w Rozdziale 15 SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 27 SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej „ustawa Prawo energetyczne”) w zakresie sprzedaży i usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego E oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw do obiektów Zamawiającego. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne.
2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz gazu zaazotowanego typu Lw, obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSI) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Gaz ziemny wysokometanowy typu E oraz gaz zaazotowany typu Lw powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy typu E i gaz ziemny zaazotowany Lw, określone przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Podane wartości są wartościami szacunkowymi, podanymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości pobranego gazu. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego E przy ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji do obiektów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim (zwany dalej „KOWR OT w Gorzowie Wlkp.”) tj. budynków biurowych Sekcji Zamiejscowych w Ośnie Lubuskim i Międzyrzeczu oraz Archiwum w Różankach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej „ustawa Prawo energetyczne”) w zakresie sprzedaży i usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego E oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw do obiektów Zamawiającego. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne.
2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz gazu zaazotowanego typu Lw, obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSI) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Gaz ziemny wysokometanowy typu E oraz gaz zaazotowany typu Lw powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy typu E i gaz ziemny zaazotowany Lw, określone przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Podane wartości są wartościami szacunkowymi, podanymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości pobranego gazu. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego E przy ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji do obiektów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim (zwany dalej „KOWR OT w Gorzowie Wlkp.”) tj. budynku biurowego Sekcji Zamiejscowej w Sławie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
- posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego typu E/gazu ziemnego zaazotowanego typu Lw umożliwiającą jego sprzedaż do obiektu Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych OSD– w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub

-posiadają koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie przesyłu
i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego typu E / gazu ziemnego zaazotowanego typu Lw wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum, spółka cywilna), przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu bezwzględnie składa każdy z Wykonawców – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualnej koncesji do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.
2) Aktualnej koncesji do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego typu E / gazu ziemnego zaazotowanego typu Lw E wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnych).
3) Oświadczenie o podpisanej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego typu E/gazu ziemnego zaazotowanego typu Lw umożliwiającą jego sprzedaż do obiektu Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych OSD (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodne w treści z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1.1. niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiającemu w zależności od zaistniałej potrzeby może dokonać zmiany umowy w zakresie:
a) ilości punktów poboru gazu ziemnego powodowaną wyłączeniem z mocy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania;
b) mocy umownej;
c) grupy taryfowej.

Zamawiającemu przysługuje prawo nieodpłatnego wyłączenia z umowy punktu poboru w przypadku gdy, jest to podyktowane interesem Skarbu Państwa, którego Zamawiający jest powiernikiem. Nastąpi to najpóźniej 30 dni od dokonania zgłoszenia zmiany. Wyłączenie będzie polegało na demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego z równoczesnym zaprzestaniem świadczenia usługi dla tego punktu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.