eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puszcza Mariańska › Zakup i dostawa kruszywa-gruzu betonowego o frakcji 0-63mm w ilości 650 ton dla Gminy Puszcza Mariańska.Ogłoszenie z dnia 2023-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa kruszywa-gruzu betonowego o frakcji 0-63mm w ilości 650 ton dla Gminy Puszcza Mariańska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puszcza Mariańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Papczyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Puszcza Mariańska

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kruszywa-gruzu betonowego o frakcji 0-63mm w ilości 650 ton dla Gminy Puszcza Mariańska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4eb87ca8-5852-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00452163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025922/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa kruszywa-gruzu betonowego o frakcji 0-63mm w ilości 650 ton dla Gminy Puszcza Mariańska.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406801

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt wykonawcy kruszywa –gruzu betonowego o frakcji 0-63,00 mm w szacunkowej ilości 650 ton.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt wykonawcy kruszywa –gruzu betonowego o frakcji 0-63,00 mm w szacunkowej ilości 650 ton. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek materiału na wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy Puszcza Mariańska. Dostawa zamówienia nie obejmuje jego rozgarnięcia i wyrównania. Dostawa zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy.
Zamawiający oświadcza, iż wskazana ilość zamawianego kruszywa – gruzu betonowego jest ilością szacunkową. Szacunkowa ilość zamówienia może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie więcej niż o 250 ton. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna ilość kruszywa – gruzu betonowego jaką odbierze od Wykonawcy wynosi 400 ton.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek materiału na wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy Puszcza Mariańska. Dostawa zamówienia nie obejmuje jego rozgarnięcia i wyrównania. Dostawa zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy.
4. W przypadku wątpliwości, co do jakości przedmiotu zamówienia, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca, a nadto Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zakwestionowanej partii kruszywa na wolną od wad w terminie 7 dni od skierowania takiego żądania przez Zamawiającego.
5. Dostarczone zamówienie musi być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne, pisemne lub elektroniczne (e-mail) zgłoszenie Zamawiającego, w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, komisyjnie przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie przedmiotu zamówienia przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za realizację zamówienia publicznego wg zasad określonych kodeksem cywilnym, oraz postanowieniami Zamawiającego w treści postanowień umowy,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,
c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
d) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
e) Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę (w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59163,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. JAD-MAR Jadwiga Markowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8361214726

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 43

7.3.4) Miejscowość: Radziwiłłów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-332

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.