eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zelów › Termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej nr 5a w ZelowieOgłoszenie z dnia 2023-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej nr 5a w Zelowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f38da6b-539e-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej nr 5a w Zelowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f38da6b-539e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00450053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042843/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Zelowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398160

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.40.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 214310,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szkolnej 5a w Zelowie. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 44/6, obręb 06, miasto Zelów.

Zakres robót obejmuje:
- termomodernizację budynku włącznie z robotami towarzyszącymi. Termomodernizacja(mająca doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w różnych strefach istniejącego budynku) dla ścian budynku wykonana zostanie metodą „lekką-mokrą” (tzw. BSO – Bezspoinowy System Ocieplania). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza się do wykonania na ścianie trzech warstw
współpracujących ze sobą będących termoizolacją, zabezpieczeniem ściany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwą elewacyjną. Na całość składa się:
· płyty styropianowe mocowane do ściany zaprawą klejową oraz kołkami,
· warstwa zbrojąca – jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego, odporna na wpływy atmosferyczne i chroniąca materiał termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi,
· tynk cienkowarstwowy silikatowy (elewacja budynku nad cokołem) oraz tynk żywicznomineralny (cokół budynku).
Projekt przewiduje również ocieplenie dachu styropianem układanym na sucho z zastosowaniem geowłókniny separacyjnej, kołkowanym do układu łat i kontrłat dachowych przykręconych do istniejącego pokrycia dachu. Wierzchnią warstwę stanowić będzie papa zgrzewalna podkładowa oraz papa zgrzewalna wierzchniego krycia. W ramach prac towarzyszących przewiduje się wymianę drewnianego okna na wspólnym korytarzu w budynku,
wymianę drzwi wejściowych, rozbiórkę i wykonanie nowych schodów wejściowych, wykonanie fragmentu opaski z kostki wokół budynku, miejscowe naprawy spękań tynku oraz roboty wynikające ze zmiany grubości przegród po montażu izolacji termicznych.

DANE OGÓLNE:
Przedmiotowy budynek przeznaczony do termomodernizacji:
- ilość kondygnacji 2
- powierzchnia zabudowy 172 m²
- kubatura budynku 907 m³
- nachylenie połaci dachu 27% = 15º
- wysokość budynku około 6,0 m

Zamawiający informuje, iż na realizację powyższego zadania zostały pozyskane środki finansowe z budżetu powiatu bełchatowskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337355,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 233700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe ,,SANEL" Zaniewicz Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 233700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.