eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 4."Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 4.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6818 006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 4.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edd0a79d-4307-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 4.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6368690,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym
pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 4”.
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Zakres prac to m.in. wykonanie:
- frezowania/rozbiórki nawierzchni,
- odcinkowej/ewentualnej wymiany podbudowy ,
- odcinkowego/ewentualnego odtworzenia krawędzi jezdni lub/i nowej odcinkowej konstrukcji jezdni,
- warstwy wyrównawczej/ wiążącej,
- warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- poboczy z kruszyw.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia został określony w dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia skutkować będzie poprawą warunków komunikacyjnych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest szczególnie istotna w kontekście podniesienia atrakcyjności zamieszkania oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia został określony w dokumentacji projektowej obejmuje:
I. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gościnna -Wilkoszewice odc.III
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 3+384,42 do 4+471,46 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 4,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 1087,04 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 5288,1[m2],
 pobocza z kruszywa – 1622,6[m2].
II. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejsco-wości Szczepanowice.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 0+000,00 do 0+221,82 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem :
 odcinek od km 0+000,00 do 0+004,56 km – zjazd publiczny
 szerokość jezdni – 3,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 pobocza - 0,75m
 przekrój drogi - drogowy (szlakowy)
 kategoria obciążenia ruchem - KR1
 odwodnienie - wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego
 odcinek od km 0+004,56 do 0+221,82 – droga wewnętrzna
 szerokość jezdni – 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 pobocza - 0,5m
 przekrój drogi - drogowy (szlakowy)
 spadek jezdni - jednostronny 2%.
 kategoria obciążenia ruchem - KR1
 odwodnienie- wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej - 870,7 [m2]
 całkowita naw. zjazdu publicznego - 30,1 [m2]
 pobocza dr. wewnętrznej - 215,8 [m2]
III. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejsco-wości Bukowina-Gorzkowiczki
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej w miejscowości Bukowina - Gorzkowiczki w km od 0+000,00 do 1+448,58 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 3,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 1448,58 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 5336,10[m2],
pobocza z kruszywa – 2198,50[m2].
IV. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Sa-dowa w miejscowości Gorzkowice
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót, w związku z remontem drogi wewnętrznej od 0+000,00 do 0+275,76 km oraz przebudową drogi wewnętrznej ul. Sadowej w Gorzkowicach w km od 0+275,76 do 0+568,01 km
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 odcinek remontowany od km 0+000,00 do 0+275,76 km:
 szerokość jezdni – 3,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – - 275,76 m
 pobocza - 0,75m
 przekrój drogi - drogowy (szlakowy)
 kategoria obciążenia ruchem - KR1
 odwodnienie drogowe - wody opadowe na niżej położone tereny zielone pasa drogowego
Zestawienie powierzchni dla odcinka remontowanego:
 nawierzchnia jezdni - 984,2 [m2]
 pobocza z kruszywa - 413,7 [m2]
 odcinek przebudowywany od km 0+275,76 do 0+568,01 km:
 szerokość jezdni – 3,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu - 292,25 m
 pobocza - 0,75m
 przekrój drogi - drogowy (szlakowy)
 spadek jezdni - jednostronny 2%.
 kategoria obciążenia ruchem - KR1
 odwodnienie drogowe- wody opadowe na niżej położone tereny zielone pasa drogowego
Zestawienie powierzchni dla odcinka przebudowywanego:
 nawierzchnia jezdni - 1022,9 [m2]
 pobocza z kruszywa - 438,4 [m2]
V. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miej-scowości Gorzkowice ul. Zygmunta Starego
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej od km 0+000,00 do 0+162,02 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem :
 szerokość jezdni – 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 162,02m ,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położo-ne tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni –703,7 [m2],
pobocza z kruszywa –230,5 [m2].
VI. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miej-scowości Gorzkowice ul. B. Krzywoustego.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej od km 0+000,00 do 0+256,15 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 3,5m-4,5m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 256,15 m ,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położo-ne tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni –1150,2 [m2],
pobocza z kruszywa –368,7 [m2].
VII. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejsco-wości Krosno
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi gminnej w miejscowości Krosno w km od 0+000,00 do 0+975,87 km .
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem :
 szerokość jezdni – 4,0-5,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 975,87 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 4536,0 [m2],
 pobocza z kruszywa – 1465,0 [m2].
VIII. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Krosno
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku z remontem drogi we-wnętrznej w miejscowości Krosno w km od 0+000,00 do 0+237,38 km .
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 3,5 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu –237,38 m,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położo-ne tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 833,9 [m2],
 pobocza z kruszywa –355,1 [m2].
IX. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miej-scowości Gorzkowice ul Jana Kazimierza
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku remontem drogi we-wnętrznej ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach w km od 0+000,00 do 0+162,02 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu –162,02 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położo-ne tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 690,4 [m2],
 pobocza z kruszywa – 230,3 [m2].
X. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miej-scowości Kol. Gorzędów.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w związku remontem drogi gmin-nej w miejscowości Kol. Gorzędów w km od 0+000,00 do 0+500,00 km.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
 szerokość jezdni – 4,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu –500 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położo-ne tereny pasa drogowego.
 Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 2035,0 [m2]
 pobocza z kruszywa –760,0 [m2].

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7546665,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10350996,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7546665,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7710008078

7.3.3) Ulica: ul. Roosevelta 39

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7546665 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.